Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Sistema de Gestió de Qualitat a Can Calderon

El Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon, de l’Ajuntament de Viladecans, disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat certificat per AENOR conforme a les exigències de la Norma Espanyola ISO 9001:2008.

Igualment,  Can Calderon disposa del certificat  que facilita el reconeixement internacional del certificat d’AENOR.

Aquesta certificacions, obtingudes a l’any 2003, acrediten que l’organització és objecte de les auditories i controls establerts en el sistema de certificació.

El Sistema de Gestió del Qualitat consisteix en una sistematització de processos que garanteixin una intervenció amb qualitat. És a dir, la planificació d’uns objectius i uns processos que permetin desenvolupar amb qualitat les diferents accions, programes, serveis,… que es porten a terme a Can Calderon, sempre tenint en compte la millora contínua dels mateixos.

Això suposa un seguiment continu del Sistema per anar implementant les mesures correctives necessàries per al correcte compliment dels processos i/o requisits, o per a la millora dels mateixos, amb la informació recollida a través dels suggeriments, les queixes i reclamacions, …

Per al bon funcionament del Sistema de Qualitat de Can Calderon és molt important la implicació de tot el personal del Centre, però no ho és menys la opinió dels usuaris i de les usuàries del Centre i que són, en definitiva, les que poden valorar la qualitat de l’atenció i dels serveis rebuts. .

El Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses, amb el seu Sistema de Gestió de la Qualitat, es planteja com objectiu principal la realització d’una “feina ben feta”, que permeti assolir les necessitats i les expectatives de les persones que hi accedeixen.

CLOSE
CLOSE