Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Joves

Formació adreçada a joves de més de setze anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i prioritàriament menors de 21 anys) que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en ESO.

Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic (en les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i en l’obtenció del graduat d’educació secundària) com en l’àmbit laboral (obtenció de certificat de professionalitat).

Oferta pública de PFI al municipi

A) Pla de Transició al Treball.
 • Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics. 925 hores. Pràctiques en empreses. Can Calderón.
 • Auxiliar en activitats d’oficina i serveis administratius generals. 875 hores. Pràctiques en empreses. Can Calderón.
 • Auxiliar en comerç i atenció al públic. 875 hores. Pràctiques en empreses. Can Calderón.
 • Auxiliar en fontaneria i calefacció i climatització. 875 hores. Pràctiques en empreses. Can Calderón.

L’accés a aquests programes es regula segons el Decret de Preinscripció i Matrícula del curs 2012-2013 del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que roman pendent d’aprovació en el moment d’edició d’aquest dossier.

B) FIAP TORRE ROJA (Formació i Aprenentatge Permanent)
 • Auxiliar de manteniment i muntatges d’instal·lacions i d’aigua i gas. 975 hores. Pràctiques en empreses. Institut Torre Roja.Institut TORRE ROJA
  Av. Jocs Olímpics, 41
  08840 Viladecans
  Tel. 93 637 37 00
  Fax. 93 685 72 50
  e-mail: a8031228@xtec.cat

L’accés a aquest programa es regula segons el Decret de Preinscripció i Matrícula del curs 2012-2013 del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que roman pendent d’aprovació en el moment d’edició d’aquest dossier.

Temporització

Inici: setembre

Finalització: juny

Continguts

 • Formació professional específica (mòduls A). Tenen la finalitat de desenvolupar competències d’un perfil professional, a fi que l’alumnat es pugui incorporar al món laboral amb una qualificació bàsica, reconeguda per l’Institut Català de les Qualificacions a Catalunya, i alhora iniciar un itinerari de formació professional. Aquests mòduls inclouen la formació en centres de treball.
 • Formació bàsica de caràcter general (mòduls B). Ofereixen la recuperació i l’adquisició de coneixements i capacitats bàsiques, que faciliten els aprenentatges i la formació continuada, com també la transició al món laboral (estratègies i tècniques de comunicació, operacions matemàtiques bàsiques, condicions i relacions laborals, etc.). El procés formatiu inclou suport tutorial i orientació professional.
 • Formació per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (mòduls C). Els alumnes que superin els mòduls C obtindran la titulació de graduat en l’ensenyament secundari obligatori. Aquests mòduls es poden cursar paral·lelament o amb posteritat als mòduls obligatoris. La formació es fa en tres àmbits: comunicació, matemàtiques, ciència i tecnologia i social. La possibilitat de cursar aquest mòdul està supeditada a l’aprofitament dels mòduls A i B i es realitzen en els Centres de Formació d’Adults, segons la disponibilitat i condicions que marquin aquests centres.

“Aquest programa està finançat per la Generalitat de Catalunya, el FSE i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil”

Lloc de realització: Can Calderón
Per a més informació:
93 635 18 04

Aquest programa està finançat per la Generalitat de Catalunya, el FSE (91.89%) i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

ministerioue

Formació adreçada a joves de més de setze anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i prioritàriament menors de 21 anys) que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en ESO amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat.

Requisits específics d’accés:

Per poder accedir al programa és necessari que l’alumne tingui reconegut el grau discapacitat o la resolució del dictamen de l’EAP.

L’accés a aquest programa es realitza segons els criteris de la Comissió d’orientació i seguiment de necessitats específiques de Viladecans, un cop feta  prèviament l’orientació i la derivació des dels centres de secundària.

Certificació

Els alumnes obtenen una certificació acadèmica al finalitzar el programa, en la qual consta la qualificació final obtinguda i les unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals que han acreditat.

En paral·lel els alumnes obtenen una valoració qualitativa del seu procés formatiu.

Temporització:

Inici: setembre 2016

Finalització: juny 2017

Continguts

 • Mòduls de formació professional
  • Tècniques bàsiques de comercialització
  • Atenció al client
  • Operacions auxiliar de recepció, d’emmagatzematge i expedició de mercaderies i productes
  • Prevenció de riscos laborals
  • Pràctiques formatives en empreses del sector
  • Projecte integrat
 • Mòduls de formació general

  • Estratègies i eines de comunicació
  • Entorn social i territorial
  • Estratègies i eines matemàtiques
  • Incorporació al món laboral
 • Tutories individualitzades i grupals
 • Formació complementària de reforç i aprofundiment

Aquests continguts es desenvolupen tenint en compte l’adaptació de currículum.

Oferta de PFI adaptat al municipi:

 • Auxiliar en comerç i atenció al públic. 609 hores de formació i 200 hores de pràctiques en empreses. Can Calderón.

“Aquest programa està finançat per la Generalitat de Catalunya, el FSE i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil”

Lloc de realització: Can Calderón
Per a més informació:
93 635 18 04

Formació adreçada a joves en situació d’atur entre 16 i 24 anys inscrits com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball. Preferentment joves que no tinguin acreditada l’ESO i que resideixen a la zona de Motserratina. El programa té una durada d’un any i es divideix en dues fases de 6 mesos cadascuna. Durant la primera, l’alumnat realitza un període de formació específica de l’ofici i formació complementària. Durant la segona, els alumnes continuen formant-se i, de forma paral·lela, treballen en un context productiu, a través d’un contracte per a la formació amb l’Ajuntament.

Especialitats:

 • Polimanteniment d’edificis.
 • Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes.

Nombre de participants: 20.

Data d’inici i de finalització: 31/12/2014 – 30/12/2015.

Lloc de realització: Can Calderón
Per a més informació:
93 635 18 04

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa ‘Joves per l’ocupació’ regulat per l’Ordre EMO/251/2014, modificada per l’Ordre EMO/254/2015.

soc ministerio ue ministerio

Descripció:: Programa de suport a l’experiència pràctica de les persones joves que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses, facilitant la seva inserció laboral i fomentant el seu retorn al sistema educatiu.

Actuacions:

 • Formació professionalitzadora
 • Formació per a l’obtenció del GESO a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC)
 • Possibilitat d’experiència professional mitjançant la formalització d’un contracte laboral de 6 mesos

Les empreses que contractin joves d’aquest programa podran demanar subvenció equivalent al salari mínim interprofessional al SOC durant els 6 mesos de contracte.

Especialitats:

 • Activitats auxiliars de magatzem. 210 hores (Certificat de Professionalitat Nivell 1)
 • Activitats auxiliars en el medi natural. 300 hores

Nombre de participants: 24 joves

Data d’inici i de finalització: febrer 2017 – març 2018

Destinataris: Joves de 16 a 25 anys en situació d’atur i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, en situació d’atur, preferentment sense la ESO i inscrits al Registre d’Informació de la Garantia Juvenil.

Entitat col·laboradora: Servei d’Ocupació de Catalunya

Lloc de realització: Can Calderón
Per a més informació:
93 635 18 04

Aquest projecte està subvencionat pel SOC, pel Servicio Público de Empleo Estatal i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa Fem Ocupació per a Joves, regulat per l’Ordre EMP/256/2015.

soc ministerio ministerio

Programa d’experiència professional adaptat a les necessitats reals de les empreses del territori i dels llocs de treball que necessiten cobrir. Consisteix en
un itinerari dual de formació-inserció, basat en la contractació subvencionada per part de les empreses de persones joves i en una formació vinculada al contracte de treball.

El personal prospector-tutor de l’Ajuntament de Viladecans realitzarà la cerca de persones joves en situació d’atur més adequades al perfil demanat per les empreses per oferir-les l’oportunitat de formar-se i obtenir una acreditació de la seva qualificació mentre desenvolupen un treball remunerat mitjançant un contracte laboral.

Destinataris:
Joves de 18 a 29 anys en situació d’atur que disposen de Graduat en Ensenyament Secundari Obligatori, Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mig.

Actuacions: Les persones joves contractades a través d’aquest programa rebràn le següents actuacions:

 • Experiència professional mitjançant un contracte laboral de 6 mesos a jornada a temps parcial
 • Formació vinculada al contracte de treball
 • Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació
Temporització:

Prospecció d’empreses i formalització de contractes: fins el 31 d’agost de 2017 (contractació de joves per part de les empreses).

Data de finalització: febrer 2018.

Especialitats:

Pendent de definir, es concretaran en funció de les necessitats de contractació de les empreses.

Lloc de realització: Can Calderón
Per a més informació:
93 635 18 04
CLOSE
CLOSE