Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

R+D+i

Anualment, diversos organismes públics presenten programes de finançament per a projectes empresarials de Recerca industrial, Desenvolupament experimental i Innovació Tecnològica, mitjançant préstecs i/o subvencions a fons perdut  

HORITZÓ 2020: FINANÇAMENT EUROPEU DE LA R+D+i

HORITZÓ 2020: FINANÇAMENT EUROPEU DE LA R+D+i Horitzó 2020 (H2020) és el Programa Marc europeu gestionat per la Comissió Europea (CE) destinat al finançament de projectes de recerca i innovació de diverses àrees temàtiques. Compta amb quasi 80.000M€ per el període 2014-2020 i té com a objectius prioritaris la competitivitat i l’excel•lència, el suport a les PIMES i l’aproximació dels resultats al mercat. Dirigit a tot tipus d’entitats: grans empreses i PIME, associacions d’empreses, centres de recerca, centres tecnològics, universitats i els seus grups de recerca, administració pública i organitzacions no governamentals. Es pot participar de forma individual (Instrument PIME) o en consorci, en funció dels requisits de cada convocatòria. Pots consultar el llistat de països que poden participar en Horitzó 2020 i les condicions de la seva participació en el Annex 6 de la guia del participant. La Guia del Participant en H2020 li permetrà tenir informació general. Per a obtenir assessorament personalitzat, els Punts Nacionals de Contacte temàtics li ajudaran en totes les fases de la proposta. Convocatòries i terminis de sol·licituds: Cada dos anys, la CE llança nous programes de treball (Work Programmes, WP) que regiran les diferents convocatòries de propostes (call for proposals). Els projectes a presentar han d’ajustar-se a alguna de les línies concretes d’actuació (topic) que formen les convocatòries de propostes que llança la CE a través del Portal del Participant. Cadascuna d’aquestes convocatòries presenta uns terminis de sol·licituds, tipus de projectes i percentatge de finançament diferents. Per tant, els tipus de projecte seràn específics per a cada convocatòria.

Subvencions HORIZONTE PYME 2016 (MINECO)

HORIZONTE PYME L’objectiu de la convocatòria és finançar un estudi de viabilitat (tècnic i comercial) que inclogui un pla de negoci d’un projecte innovador a aquelles pimes que, havent-se presentat a la Fase I de l’Instrumento Pime del programa Horitzó 2020, han estat avaluades per la Comissió Europea amb una puntuació igual o superior a 13 punts, i que per raons pressupostàries no han pogut ser finançades. Es consideraran elegibles els següents conceptes de despesa:

 • Personal propi i nova contractació (aquesta despesa ha de ser com a mínim el 10% del pressupost sol·licitat)
 • Subcontractació
 • Viatges
 • Assistències tècniques
 • Auditoria de Comptes
 • Consultoria. Serveis d’un assessor pertanyent a les llista de coaches designats per l’Agència Executiva de la Petita i Mitja Empresa (EASME) de la Comissió Europea per a l’Instrument Pime fins a un màxim de 18.000 €

Termini de presentació de sol·licituds: del 04/05/2016 fins el 18/05/2016

Nuclis locals (ACCIO)

Nuclis locals (ACCIO)

 • Ajuts destinats a incentivar la realització, de forma individual o col•laborativa, d’activitats de R+D dutes a terme a Catalunya.
 • Beneficiaris: empreses amb establiment operatiu a Catalunya, amb un any de vida mínim.
 • Tipologia d’actuacions:
  • Actuacions amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes. Haurà de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i de la tecnologia, així com d’escalabilitat a convocatòries internacionals de R+D o li citacions internacionals.
  • Es valorarà la generació de nova ocupació (especialment aquella d’alt nivell de qualificació tècnica) i d’inversions industrials o el manteniment de l’activitat científica i productiva a Catalunya, així com la participació de membres del sistema de Recerca i Innovació de Catalunya.
  • Les inversions s’han de dur a terme a Catalunya i han de comportar l’obtenció de productes i processos nous o tecnològicament millorats tecnològicament respecte als ja existents.
 • Característiques del projecte:
  • El pressupost mínim global del projecte serà:
   • Projectes presentats de forma individual: 200.000 Euros.
   • Projectes presentats de forma col·laborativa: 500.000 Euros; (mínim 2 empresesi regulades per un acord d’agrupació i on cap de les empreses tingui una participació de més del 70% de la despesa subvencionable elegible per al projecte).
 • L’ajut màxim per projecte serà de 125.000 €  per projectes presentats de forma individual i de 300.000 € per projectes en forma col·laborativa
 • Els projectes s’hauran d’iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i, com a màxim, vuit mesos després d’aquesta data. La durada dels projectes serà de 2 anys des de la data d’inici del mateix.
 • Els projectes hauran d’estar emmarcat, dins les tecnologies facilitadores transversals identificades a l’estratègia RIS3CAT: Més informació a http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/
 • Termini de sol·licitud: fins l’11 d’octubre del 2016

Programes Bilaterals, Catalunya - Alemanya/Xile (ACCIO)

Nuclis Internacionals. Programes Bilaterals, Catalunya – Alemanya/Xile (ACCIO)

 • Ajuts destinats a incentivar la realització d’activitats de R+D amb component internacional i en el marc del programa “Bilateral Catalunya – Xile /Alemanya”.
 • Beneficiaris: empreses o agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la sol·licitud de l’ajut
 • Cal complir la normativa internacional corresponent d’acord al document de convocatòri a conjunta específic:
 • Els projectes han de tenir un alt potencial de comercialització en mercats internacionals i han de demostrar la contribució equitativa dels participants (en quant a activitats de R+D, pressupost i compromís de les empreses en l’explotació ).
 • La part catalana del projecte s’ha de dur a terme a Catalunya.
 • Característiques del projecte:
  • El pressupost mínim del projecte (part catalana) serà de 150.000 €. Cap de les empreses pot participar en més del 70% de la despesa subvencionable elegible per al projecte
  • Els projectes s’han de presentar de forma Conjunta per part d’agrupacions d’empreses formades necessàriament per almenys dues empreses privades no vinculades (1 catalana + 1 de l’altre país participant –Alemanya o Xile) que desenvolupin el projecte i participin en el seu finançament.
  • Els projectes hauran d’estar emmarcat, dins les tecnologies facilitadores transversals identificades a l’estratègia RIS3CAT: Més informació a http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/
 • Termini de sol·licitud: fins al 29 de setembre de 2016

Suport a Agrupacions Empresarials Innovadores (MINETUR)

Subvencions per al suport a Agrupacions Empresarials Innovadores

 • Ajuts per a la posada en marxa i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI incipients; realització d’estudis de viabilitat tècnica i desenvolupament d’activitats innovadores, de forma individual per la part de l’agrupació o bé, mitjançant col·laboració entre varies agrupacions i/o els seus associats.
 • Beneficiaris: AEI inscrites al Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del MINETUR, així com els seus membres en el cas d’actuacions en col·laboració.
 • Termini de sol·licitud: fins al 4 d’agost de 2016

Indústria 4.0. (MINETUR)

Projectes de R+D+i en l’àmbit de la Indústria Conectada 4.0 Tipus de projectes: 1. Projectes de recerca industrial 2. Projectes de desenvolupament experimental 3. Projectes d’innovació en matèria d’organització de PIME 4. Projectes d’innovació en matèria de processos de PIME Beneficiaris:  Societats vàlidament constituïdes, abans de l’1 de gener de 2013, que desenvolupin una activitat industrial productivaCaracterístiques dels préstecs a concedir. Préstecs rembolsables, sense interessos, de fins al 80% de la inversió financiable amb un termini d’amortització total de 10 anys i 3 anys de manca. El pressupost financiable mínim de les actuacions serà de 150.000 euros. Despeses finançables: o Costos de personal o Costos d’instrumental i material inventariable o Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents o Despeses propietat industrial i intel•lectual o Altres despeses d’explotació addicionals Termini de presentació de sol•licituds: Del 11 al 27 de juliol de 2016.

Patents i models d'utilitat (OEPM-MINETUR)

Ajuts de la OEPM per al foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols i a l’exterior 2017

Aquesta convocatòria consta de dos programes:

1. Programa d’ajudes per al foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior:

 • Subvencions a les activitats que pressuposen uns costos per pagament de taxa als respectius països en funció d’unes quanties de referència que s’estableixen en la convocatòria per cada tipus d’activitat realitzada en un país o grup de països: màxim de subvenció el 80% dels imports assenyalats per a cada país a la convocatòria.
 • També es subvenciona la realització de la traducció a l’idioma del país en el qual es realitza l’extensió: màxim 80% del cost de la traducció, fins a 700 €.
 • En el cas de PIME o de persona física: màxim 90%
 • Es subvencionaran les despeses realitzades des del 24 d’abril de 2015 fins al 30 d’abril de 2016. En el cas de les traduccions, aquestes hauran d’haver-se presentat davant les oficines nacionals estranjeres o regionals entre les mateixes dates.

2. Programa d’ajudes per al foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols per a la PIME i persones físiques dirigit a estimular la protecció nacional de la tecnologia a través de patents o models d’utilitat amb el fi de millorar la competitivitat de les PIME i de les persones físiques.

 • Es subvencionen les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols que comporten el pagament d’una taxa. Màxim 90% dels imports que senyala la convocatòria.
 • Es rebrà la subvenció si la sol·licitud del model d’utilitat, de la patent d’invenció ha estat publicada durant els anys 2014, 2015 i durant 2016 fins el 30 de abril de 2016, sempre que no s’hagi rebut subvenció en les convocatòries anteriors d’aquests ajuts.

Termini de presentació de sol·licituds: del 26 d’abril al 26 de maig de 2017.

Programa de Inversions d’empreses estrangeres en activitats de R+D ( ICEX)

Programa d’ Inversions d’empreses estrangeres en activitats de R+D (Invest in Spain – ICEX)

 • Donar suport a la implantació d’empreses de capital estranger amb un alt component d’innovació i que realitzin inversions en plantes, equips, recursos humans o tecnologia.
 • Dotació: 2.000.000 €
 • Els ajuts seran en forma de subvencions a fons perdui i el regim de concessió concurrència competitiva
 • Beneficiaris:
  • Empreses de capital estranger* (qualsevol forma jurídica)
  • Agrupacions d’empreses a on participi al menys una empresa de capital estranger* (podent ser beneficiaria en proporció al percentatge de participació de capital estranger).

* Empresa de capital estranger aquella que tingui una participació en el seu capital de Inversió Estrangera Directa major o igual al 10%.

 • Característiques de les activitats subvencionables:
  • Hauran de realitzar-se en alguna o varies de les següents Comunitats Autònomes: Extremadura, Andalusia, Murcia, Castilla-La Mancha, Canaries, Galicia i Comunitat Valenciana.
  • Les activitats subvencionables hauran de ser executades entre el 13/04/2016 (després de la presentació de la sol·licitud) i el 31/12/2016.
 • Quin tipus de projectes són subvencionables?
  • Projectes de R+D dirigits a empreses de capital estranger encara no implantades, que desitgin implantar a Espanya un centre de R+D. És a dir, els denominats projectes “greenfield”.
  • Projectes de R+D dirigits a empreses de capital estranger ja implantades, sempre que atreguin nous projectes de R+D corporatius a la filial establerta a Espanya.
 • Els projectes poden ser en modalitat individual (una sola empresa) o en cooperació (a on participi més d’una empresa de capital estranger)
 • Quines despeses es subvencionaran?
  • Despeses de personal dedicats al projecte (investigadors, tècnics i personal auxiliar)
  • Costos d’instrumental i material (costos d’amortització)
  • Costos d’edificis (costos d’amortització) i terrenys (traspàs comercial o costos de capital)
  • Costos de recerca contractual, coneixements i patents adquirides o obtingudes per llicencia de fonts externes, costos de consultoria i serveis equivalents
  • Despeses generals suplementàries derivades del projecte
  • Altres despeses de funcionament (costos de material, subministraments i productes similars)
  • Despeses de constitució i/o posada en marxa de l’empresa que realitzarà el projecte de R+D cofinançat.
 • Intensitat de l’ajut en funció del tipus de projecte i tamany de l’empresa:
  • Projectes de Recerca Industrial: màxim el 80% del pressupost subvencionable del projecte
  • Projectes de Desenvolupament experimental: màxim el 60% del pressupost subvencionable del projecte
  • En qualsevol cas, el màxim de subvenció per beneficiari serà de 200.000 €
 • Ajuts en règim de minimis
 • Termini de presentació de sol·licituds: fins el 12/04/2016

RETOS-COLABORACIÓN (MINECO)

Retos-Colaboración (MINECO) L’objectiu de la convocatòriaRetos-Colaboración és el suport a projectes en cooperació entre empreses i organismes de recerca, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l’aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis. Podran ser beneficiaris: els organismes públics de recerca, Universitats, Instituts de recerca sanitària, altres centres públics de R+D, Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica estatals, altres centres privats de R+D, empreses i associacions empresarials sectorials. Els projectes (amb un pressupost mínim de 500.000 € i de caràcter plurianual) han d’estar alineats amb les prioritats establertes als “Retos del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad”, així com amb totes aquelles tecnologies complementaries de caràcter transversal que serveixin per desenvolupar i complementar el contingut dels “Retos”, que són els següents: (R1) Salud, cambio demográfico y bienestar. (R2) Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y sostenible, recursos naturales, investigación marina y marítima. (R3) Energía segura, eficiente y limpia. (R4) Transporte inteligente, sostenible e integrado. (R5) Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas. (R6) Cambios e innovaciones sociales. (R7) Economía y sociedad digital. (R8) Seguridad, protección y defensa El termini de sol·licituds és del 9 de febrer al 7 de març de 2016.

Projectes de Recerca & Desenvolupament (CDTI)

Projectes de Recerca & Desenvolupament (CDTI)

 •  Projectes empresarials de caràcter aplicat amb la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei presentats per una única empresa (projectes individuals) o per una agrupació empresarial (projectes en cooperació nacional o internacional).
 • Permanentment obert

Línia directa d’innovació (CDTI)

Línia directa d’innovació (CDTI)

 • Suport de projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies noves a nivell sectorial i que suposin un avantatge competitiu per a l’empresa. També es finançaran actuacions d’adaptació tecnològica dirigides a la introducció en nous mercats.
 • Permanentment obert

Línia d’innovació global (CDTI)

Línia d’innovació global (CDTI)

 • Finançament de projectes d’inversió en innovació i incorporació de tecnologia innovadora per al creixement internacionalització d’empreses que desenvolupin les seves activitats a Espanya, tant en instal·lacions situades a Espanya com a l’estranger. Aquests projectes impliquen la incorporació i adaptació de tecnologies per adequar-se als requeriments de nous mercats, millorar la posició competitiva de l’empresa i generar valor afegit.
 • Permanentment obert

NEOTEC (CDTI): Subvenció a nous projectes empresarials d'empreses innovadores

CONVOCATORIA 2016 NEOTEC (CDTI)

Dotació: 20 milions d’ €

Tipologia de projecte subvencionable:
Es subvenciona la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els que l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia. La tecnologia i la innovació seran factors competitius que contribueixin a la diferenciació de l’empresa i que serveixin de base a l’estratègia i al pla de negoci a llarg termini, amb el manteniment de línies de R+D pròpies.
Els projectes empresarials podran ser a qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial. Excepte aquells amb un model de negoci basat en serveis a tercers, sin desenvolupament de tecnologia pròpia.

Beneficiaris:
Empreses innovadores (acreditat per un avaluador extern o que demostrin que un 10% del total dels seus costos d’explotació son en R+D) amb les següents característiques:
- Petita empresa; no haurà d’estar cotitzada; màxim 4 anys de constitució; no haurà d’haver distribuït beneficis; ni haver sorgit d’una operació societària de modificacions estructurals de societats mercantils; tenir un capital mínim, o capital social més prima d’emissió o assumpció, de 20.000 €, aportats mitjançant aportacions dineràries i/o mitjançant compensació de crèdits dels socis; tenir els comptes anuals dels últims dos exercicis dipositades al Registre Mercantil o registre oficial corresponent.

Característiques dels ajuts:
- Subvenció a fons perdut
- Fins el 70% del pressupost de l’actuació, màxim 250.000 € per beneficiari
- Pressupost mínim del projecte: 175.000 €
- Actuacions anuals o plurianuals: les actuacions s’hauran d’iniciar a partir de l’01/01/2017 i podran finalitzar el 31/12/2017 o el 31/12/2018 (només es subvencionaran despeses realitzades durant aquest període)
- Ajuts compatibles amb la percepció d’altres ajuts d’Administracions públiques o privades.

Despeses subvencionables:
Aquelles despeses derivades de la posada en marxa d’un nou projecte empresarial d’empreses innovadores durant 2017 i 2018.
a. Inversions en equips
b. Despeses de personal
c. Materials
d. Col·laboracions externes/assessoria
e. Altres costos: lloguer, subministres, cànons i llicencies, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i despeses d’auditor.

Termini de sol·licituds: l’avaluació de les sol·licituds seran en 2 fases. Fase I (sol·licitud i documentació annexa) des del 04/07/2016 al 12/09/2016.

Emissió de informes motivats vinculants en matèria de R+D+i

Emissió d’informes motivats vinculants per a l’Administració Tributaria en matèria de R+D+i El Real Decret 2/2007 habilita al CDTI como òrgan competent en l’emissió d’informes motivats vinculants “ex-ante” dels projectes que financi-hi. Aquests informes faciliten l’accés a les deduccions fiscals a l’atorgar a les empreses una major seguretat jurídica a l’hora de desgravar-se per les despeses incorregudes en els projectes recolzats per el CDTI.

Acción Estratégica Economía y Sociedad Digital, AEESD (MINETUR)

Acción Estratégica Economía y Sociedad Digital, AEESD (MINETUR)

 • Dirigit a empreses (constituides abans del 01/01/2013 i a agrupacions d’interés econòmic
 • La convocatòria té dos subprogrames:
  • Impuls Tecnològic: impulsar la inversió en tecnologies amb baix nivell de maduresa i alt potencial de transformació del sector TIC mitjançant projectes d’alt risc tecnològic.
  • Grans Projectes:  té com a objectiu incentivar la posada en marxa de projectes amb alt potencial transformador i un marcat efecte tractor sobre altres entitats.
 • Els projectes finançables seràn projectes de R+D enmarcats en alguna de les següents temàtiques:

1. Industrias del futuro: – Componentes y sistemas – Internet del futuro – Cloud Computing – Tratamiento masivo de datos – High Performance Computing (Supercomputación) – Robots y sistemas autónomos – Ciudades inteligentes – Internet de las cosas – Fabricación Aditiva (Impresión 3D) 2. Industria Conectada 4.0 3. Ciberseguridad y confianza digital 4. Salud y bienestar 5. Agroalimentario, gestión medioambiental y eficiencia energética 6. Transporte y logística 7. Contenidos digitales

 • Característiques del finançament:
  • En forma de subvenció, prèstec o una combinació de ambdos:
   • Subvenció: fins un màxim del 50% de subvenció per a Pimes i un 40% per a la resta de beneficiaris
   • Opció de sol·licitar prèstec (no subrogable): finançament de fins un 100% amb préstecs de 5 anys d’amortització i 2 de carencia amb un interés del 0%
 • Els projectes seràn individuals i d’execució pluriannual, sempre que part del projecte es realitzi al 2016 i es podrà extendre fins el 31 de decembre de 2018.
 • Termini de sol·licitud: del 25 d’abril al 17 de maig de 2016.

Solucions de computació en el núvol per pymes del sector TIC (Red.es)

Foment de l’oferta de solucions de solucions de computació en el núvol per a pimes del sector TIC (Red.es)

 • Ajuts per a la migració o desenvolupament de noves solucions en mode Software as a Service (SaaS)
 • Beneficiaris: Pimes i autònoms amb activitat dintre del sector TIC, amb menys de 250 empleats i un volum de negoci menor de 50M€, domicili fiscal i centre de treball a Espanya i que hagin iniciat la seva activitat abans de la publicació de les bases.
 • Import dels ajuts: entre 12.500€ i 60.000€ per beneficiari, entre el 50% y el 80% del pressupost subvencionable sol•licitat.
 • Termini de sol•licitud: Obert des del 11 fins al 25 de gener de 2016

Foment de la demanda de solucions de computació en el núvol per a PIMES (Red.es)

Ajuts al foment de la demanda de solucions de computació al núvol per a PIMES (Red.es) Ajuts al foment de la demanda de solucions de computació al núvol Red.es, entitat pública empresarial adscrita al Ministeri d’Industria, Energia i Turismeo (MINETUR), obre la convocatòria d’ajuts al foment de la demanda de solucions de computació al núvol. L’objectiu d’aquest programa és proporcionar ajuts a autònoms i PIMES amb domicili fiscal a Espanya, per a l’impuls a l’adopció de solucions empresarials basades en tecnologies de computació al núvol adoptant així models de negoci recolzats en la prestació de serveis que garanteixen l’estalvi de costos, l’accessibilitat i la eficiència energètica dels sistemes d’informació impulsant el potencial de la PIME, i posicionant-la estratègicament al mercat. Les ajudes cobriran un import d’entre 625€ i 15.000€ per beneficiari, corresponent a un percentatge d’entre el 50% i el 80% del pressupost subvencionable sol•licitat. Les empresas podran escollir d’un catàleg de serveis validats per Red.es que estarà estructurat en les següents categories: • Categoría 1. Lloc d’usuari/a • Categoría 2. Gestió econòmica • Categoría 3. Gestió negoci • Categoría 4. Relació amb clients • Categoría 5. Gestió del punt de venda • Categoría 6. Presència a internet • Categoría 7. Comerç electrònic • Categoría 8. Infraestructura com a servei • Categoría 9. Plataforma de desenvolupament com a servei • Categoría 10. Centraleta virtual El termini de sol•licituds s’inicia el 18 de maig i tancarà el 8 de juny de 2016

Programa de Cupons a la Innovació 2015 (ACCIO)

Programa de Cupons a la Innovació 2015 (ACCIO)

 • Ajuts per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la innovació realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
 • Termini de sol·licitud: Obert fins al 14 de desembre o exhaurir pressupost

Projectes de recerca industrial que incloguin l'explotació d'una patent (ACCIO)

Ajuts a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental per part de pimes que incloguin l’explotació d’una patent o llicència de patent adquirida d’una font externa (ACCIO)

 • Promoure la compra-venda de patents o llicències de patents, mitjançant ajuts destinats a subvencionar aquells projectes d’R+D que tinguin com inici o incorporació en qualsevol etapa de l’execució del projecte, de una patent o llicència adquirida a tercers.
 • Termini de sol·licitud: Obert fins al 11 de desembre

Préstecs participatius IFEM–Coinversió per a la Emprenedoria Corporativa

Préstecs participatius IFEM–Coinversió per a la Emprenedoria Corporativa

 • Finançament per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de garanties, atorgats per IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors corporatius.
 • Termini de sol·licitud: Obert fins al 31 de desembre o exhaurir pressupost

EMPRENDETUR R+D+i (MINETUR)

EMPRENDETUR R+D+i Ajuts per a projectes i actuacions dins del programa Emprendetur R+D+i composat per les línies Emprendetur I+D i Emprendetur Desenvolupament de Productores Innovadors dins del marc del Pla Nacional i Integral del Turisme. Podran ser beneficiaries les persones físiques residents a Espanya i empreses constituïdes a Espanya. Es subvencionaran projectes i models de negoci que s’adeqüin als àmbits de coneixement científic tecnològic del sector turístic:

 1. Energia i sostenibilitat
 2. TIC
 3. Materials i construcció
 4. Humanitats, societat i ciències jurídiques
 5. Transport i serveis associats
 6. Gestió empresarial
 7. Accesibilitat

El finançament serà en forma de préstecs (tipus d’interès del 0,698%, reintegrables en un termini de 5 anys, inclusos 2 de carència) amb una quantia màxima del 75% del pressupost de l’actuació, amb un màxim d’1 milió d’euros. Termini de presentació de sol·licituds: des del 15 de maig fins al 14 de juliol de 2016.

 

Programa de Cupons a la Innovació 2016 (ACCIO)

 Programa de Cupons a la Innovació 2016 (ACCIO)

 • Ajuts per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la innovació realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
 • Termini de sol·licitud: Obert fins al 14 de desembre o fins a exhaurir pressupost

Programa TECNIOspring PLUS

 Programa TECNIOspring PLUS

 • Concessió d’ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).TECNIOspring PLUS és el programa d’ACCIÓ que, mitjançant la mobilitat de personal investigador experimentat, promou la incorporació de talent a les empreses catalanes i als agents TECNIO per a millorar la seva competitivitat, així com per a potenciar l’establiment d’aliances internacionals estratègiques amb entitats punteres.TECNIOspring PLUS ofereix ajuts a la contractació de personal investigador durant 2 anys, amb l’objectiu de desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.Tanmateix, el programa ofereix al personal investigador la oportunitat de participar en activitats de networking, formació en transferència tecnològica, emprenedoria i difusió de la seva activitat a la ciutadania. El programa s’emmarca dins de les accions Marie Sklodowska-Curie de la Comissió Europea i està alineat amb l’estratègia RIS3CAT així com amb la Europe Strategy 2020. TECNIOSPRING PREVEUadjudicar 72 beques per al periode 2016-2021

CONVOCATORIA 2017 PARA LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS MEDIANTE PROYECTOS DIGITALES Y TECNOLÓGICOS

Subvención para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas  

Descripción
Las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos tienen por objeto incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y modernizar e innovar las industrias culturales y creativas.
Las ayudas tendrán las siguientes finalidades:
a) Promover las inversiones para la creación y difusión de contenidos digitales culturales en productos y servicios aumentando a su vez la calidad de la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y mejorando el acceso de los ciudadanos a los mismos.
b) Promover las inversiones que permitan la modernización, innovación y desarrollo tecnológico de las industrias culturales y creativas.
c) Incrementar la generación de empleo fomentando el desarrollo, la profesionalización y la vertebración del sector de las industrias culturales y creativas.
d) Estimular la participación del sector privado en la financiación de proyectos culturales y fomentar el mecenazgo cultural, impulsar la internacionalización de las industrias culturales y creativas y fomentar la oferta turística cultural mediante aplicaciones vinculadas a Internet y a las nuevas tecnologías.

Dotación
1.491.352 €.

Subvención máxima: 70% del total del proyecto. Cuantía mínima 15.000 €, máxima 100.000 €

Beneficiarios.
Autónomos y las pequeñas empresas y las microempresas, de nacionalidad española, de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y tengan residencia fiscal en España.

Plazo de solicitudes: hasta el 6 de marzo de 2017 hasta las 14h.

Plazo de ejecución.
1. Las actividades deberán desarrollarse entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2018. Por tanto, las inversiones deberán realizarse dentro de este periodo.
El pago de estas ayudas se realizará a partir de la fecha de la resolución de concesión, sin que sea necesario la constitución de garantías
Ayudas en régimen de minimis.

Gastos subvencionables:
a) Inmovilizaciones intangibles:
a. Investigación.
b. Desarrollo.
c. Propiedad industrial.
d. Aplicaciones informáticas.

b) Inmovilizaciones materiales:
a. Instalaciones técnicas.
b. Maquinaria.
c. Utillaje.
d. Otras instalaciones.
e. Equipos de oficina.
f. Equipos para procesos de información.

Gastos subvencionables con limitaciones.
Los gastos que excedan de la limitación siguiente no podrán ser financiados con esta ayuda y deberán ser financiados con otras aportaciones a ajenas a esta ayuda:
- Las retribuciones mediante nómina de los socios de la entidad no podrán superar el 20 % del importe de la ayuda concedida.
- En el caso de que el beneficiario de la ayuda sea una persona física dada de alta en el Régimen Especial de Autónomos el trabajo desarrollado por sí mismo para la ejecución del proyecto no podrá superar el 20 % del importe de la ayuda concedida.

CLOSE
CLOSE