Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

MEDI AMBIENT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Si la teva empresa desenvolupa projectes en el camp del medi ambient i l’energia i/o vols portar a terme una inversió que comporti estalvi i eficiència energètica al reduir l’impacte ambiental i la contaminació, informa’t dels següents ajuts.

Millores en el transport (IDAE)

Ajuts per a actuacions de canvi modal i ús més eficient dels modes de transport (IDAE) L’objectiu d’aquesta segona convocatòria és afavorir un canvi en la mobilitat de les persones i mercaderies cap a maneres més eficients, així com fer un millor ús de les maneres de transport, reduint el consum d’energia final i les emissions de CO2 en el sector del transport, que és el responsable del 40% del consum energètic nacional. El programa per a ajudes ascendeix a 3,7 milions d’euros. Es subvencionaran:

 1. Els plans de transport sostenible al centre de treball (el·laboració del pla i/o execució de les mesures)
 2. La gestió de flotes de transport de mercaderies i viatgers per carretera (auditories energétiques, instal·lació de sistemes tecnològics i cursos de gestió eficient).
 3. Els cursos de conducció eficient per a conductors de vehicles industrials.

Actualment, s’està a l’espera de la publicació de la convocatòria de 2017.

Eficiència energètica en PIME sector industrial (IDAE)

Eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial (IDAE)

 • Aquest programa té com a objectiu incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l’eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d’energia final. Les inversions elegibles tindran un import de ajut del 30%, i hauran de quadrar en alguna de les següents mesures.
  • Mesura 1. Millora de la tecnologia en equips i processos industrials (inversió elegible entre 75.000 i 4.000.000€). La proporció econòmic-energètic màxima ha de ser de 14.379 € (inversió elegible)/tep (estalvi energia final), i el seu període de recuperació simple, no pot superar la vida útil de la instal•lació executada, o els 15 anys
  • Mesura 2: Implantació de sistemes de gestió energètica industrials (inversió elegible entre 30.000 i 4.000.000 €). La proporció econòmic-energètic màxima ha de ser de 14.501 € (inversió elegible)/tep (estalvi energia final), ha de complir amb la Norma UNE-EN ISO 50001 relativa als sistemes de gestió energètica, i el seu període de recuperació simple, no pot superar la vida útil de la instal•lació executada, o els 15 anys
 • Beneficiaris: PIME o gran empresa del sector industrial (CNAE 2009 del 07 al 18 i del 20 al 33) i les empreses de serveis energètics.
 • Termini de sol•licituds: del 6 de maig de 2015 fins el 5 de maig de 2016 (o a l’esgotament dels fons)

Rehabilitació energètica d’ edificis (IDAE)

Rehabilitació energètica d’ edificis existents, programa PAREER-CRECE (IDAE)

 • Incentivar i promoure la realització d’actuacions de reforma que afavoreixin la reducció d’emissions de diòxid de carboni, mitjançant l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica i l’aprofitament de les energies renovables en els edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars.
 • Aquestes actuacions s’han d’enquadrar en una o diverses de les tipologies següents:
  • Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica
  • Millora de l’eficiència energètica de les instal•lacions tèrmiques i d’il•luminació
  • Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal•lacions tèrmiques
  • Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica en les instal•lacions tèrmiques
 • Termini de sol·licituds: del 6 de maig de 2015 fins el 31 de desembre de 2016 (o a l’esgotament dels fons)

Projectes d'inversió per a la mitigació del canvi climàtic (ICAEN)

Foment de projectes d’inversió que contribueixen a la mitigació del canvi climàtic (ICAEN)

 • Incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l’eficiència energètica. Les Inversions han de tenir un pressupost entre 60.000 € i 5.000.000 €. L’ajut màxim serà de 500.000 €.
 • Beneficiaris: persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions que siguin titulars responsables de l’activitat que fonamenta l’atorgament de l’ajut i que suporten la càrrega financera de les inversions subvencionables, i que compleixin els requisits següents:
  • Que manipulen o transformen, i comercialitzen productes agraris de l’annex I del Tractat FUE, excepte els productes de la pesca i els forestals.
  • Que compleixen les normes mínimes de respecte del medi ambient, seguretat laboral, higiene i, si escau, de benestar animal, d’acord amb la normativa específica en vigor.
  • Que l’empresa és viable econòmicament.
  • Que no es troba en situació de crisi, d’acord amb la Comunicació 2014/C 249/C/01 de la Comissió, de 31 de juliol de 2014.
  • Que pertanyen al sector majorista.
 • Termini de sol·licituds: del 27 d’octubre fins el 26 de novembre de 2015 (o a l’esgotament dels fons)

Millora de l’estalvi i l’eficiència energètica (ICAEN)

Ajuts per a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica (ICAEN) Subvencions per a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica en el marc del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020). S’hi poden acollir projectes i actuacions que s’hagin realitzat o es realitzin dins el territori català i que responguin a alguna de les línies d’actuació següents:

 1. EdRR. Estacions públiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics (sol•licituds fins el 4 de desembre de 2015)
 2. AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics (sol•licituds fins el 20 de novembre de 2015)
 3. ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica (sol•licituds fins el 20 de novembre de 2015)
 4. AEPIME. Impuls a les auditories energètiques en les PIMES del sector alimentari i químic (sol•licituds fins el 20 de novembre de 2015)

Termini de sol·licituds: a partir del 1 d’octubre de 2015.

Ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials

 Ajuts per a la projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials (Agència de Residus de Catalunya). 

La finalitat principal és el foment de l’execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. 

Beneficiaris: Empreses i agrupacions d’empreses amb establiment productiu a Catalunya.

Quantia: Màxim: 120.000 € en cas de projectes que redueixin o incorporin material reciclat procedent de residus perillosos; 100.000 € per residus no perillosos.
Subcontractació permesa: màx. el 50%

Termini de sol·licituds: fins al 31 de maig de 2017.

Ajuts per a projectes de foment de l'economia circular

 Ajuts per a projectes de foment de l’economia circular. 

L’objecte de l’ajut és el foment de projectes per a l’acceleració de la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorant l’eficiència en l’ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos. Poden ser objecte de subvenció els projectes següents: Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents:

 1. Ecodisseny de productes o serveis que promogui una prevenció de residus al llarg del cicle de vida.
 2. Reutilització de productes.
 3. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.

Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents:

 1.  Ecodisseny de productes o serveis que promoguin l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.
 2.  Reutilització de productes.
 3. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquest productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.
 4. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.
 5. Noves aplicacions de materials reciclats.
 6. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valorirtzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.
 7. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

A qui va dirigit?

Les empreses o agrupacions d’empreses que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya i les associacions d’empreses que tinguin l’establiment operatiu a Catalunya.
CLOSE
CLOSE