Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

INVERSIÓ I COMPETITIVITAT

Programes de suport financer a la inversió industrial amb l’objectiu de potenciar la competitivitat de las empreses mitjançant la millora dels processos productius.

Ajuts al foment de la demanda de solucions de computació al núvol (Red.es)

Ajuts al foment de la demanda de solucions de computació al núvol Red.es, entitat pública empresarial adscrita al Ministeri d’Industria, Energia i Turismeo (MINETUR), obre la convocatòria d’ajuts al foment de la demanda de solucions de computació al núvol. L’objectiu d’aquest programa és proporcionar ajuts a autònoms i PIMES amb domicili fiscal a Espanya, per a l’impuls a l’adopció de solucions empresarials basades en tecnologies de computació al núvol adoptant així models de negoci recolzats en la prestació de serveis que garanteixen l’estalvi de costos, l’accessibilitat i la eficiència energètica dels sistemes d’informació impulsant el potencial de la PIME, i posicionant-la estratègicament al mercat. Les ajudes cobriran un import d’entre 625€ i 15.000€ per beneficiari, corresponent a un percentatge d’entre el 50% i el 80% del pressupost subvencionable sol•licitat. Les empresas podran escollir d’un catàleg de serveis validats per Red.es que estarà estructurat en les següents categories: • Categoría 1. Lloc d’usuari/a • Categoría 2. Gestió econòmica • Categoría 3. Gestió negoci • Categoría 4. Relació amb clients • Categoría 5. Gestió del punt de venda • Categoría 6. Presència a internet • Categoría 7. Comerç electrònic • Categoría 8. Infraestructura com a servei • Categoría 9. Plataforma de desenvolupament com a servei • Categoría 10. Centraleta virtual El termini de sol•licituds s’inicia el 18 de maig i tancarà el 8 de juny de 2016

Reindustrialització i Foment de la Competitivitat Industrial (MINETUR)

Reindustrialització i Enfortiment de la Competitivitat Industrial (MINETUR)

El programa dona suport financer a les empreses que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva dins de la Secció C-Divisiones 10 a 32 de la CNAE 2009 (industria manufacturera) i executin inversions industrials de les següents tipologies:

 • Creació d’establiments industrials: inici d’una nova activitat de producció en qualsevol punt del territori nacional
 • Trasllat: canvi de localització d’una activitat de producció prèvia cap a qualsevol punt del territori nacional
 • Ampliacions de a capacitat de producció instal·lada en centres de producció existents, a través de la implantació de noves línies de producció (enteses com l’adquisició del conjunt d’equips que permeten fabricar de forma autònoma un producte).
 • Millores i/o modificacions de les línies de producció prèviament existents.

La financiació serà a través de prèstecs de fins al 75% de la inversió finançable amb un termini d’amortització de 10 anys i 3 anys de carència: tipus d’interès en funció de la valoració econòmica financera de l’empresa, des d’un 1,575% fins a un 4,00%)

En funció de la tipologia del projecte, les despeses financiables poden ser: obra civil, edificació, aparells i equips de producció i enginyeria de procés de producció.

Termini de sol•licituds: del 30/05/2017 fins el 017/07/2017.

Suport estratègic i operatiu als comerços (Cambra de Comerç)

Suport estratègic i operatiu als comerços (Cambra de comerç)

Oberta la convocatòria per a la sol·licitud d’un diagnòstic comercial individualitzat i d’informe de recomanacions, amb l’objectiu d’impulsar l’adopció de metodologies i solucions que permetin la millora de la innovació i competitivitat del comerç.

La Cambra de Barcelona realitza diagnosis als comerços, facilitant la innovació i contribuint així a la millora de la seva competitivitat i afavorint la consolidació i viabilitat dels negocis.

La diagnosi revisa els punts forts i les oportunitats del punt de venda relacionades amb la seva localització, el catàleg de productes, la competència, el client-tipus, la qualitat d’atenció al client, el visual merchandising i el màrqueting digital, per recomanar en quins aspectes concentrar esforços per millorar les vendes.

Termini de sol•licituds:  fins el 30 d’octubre a les 14 hores o fins esgotar el pressupost.

Inversions empresarials d'alt impacte (ACCIO)

Inversions empresarials d’alt impacte (ACCIO)

 • Ajuts per a projectes d’inversió realitzats a Catalunya que es considerin d’alt impacte i emmarcats el alguna de les següents tipologies:
  1. Projectes de creació d’ocupació:
  • Requisits: 50 nous llocs de treball en projectes de Centres de Serveis o 15 nous llocs de treball en             projectes de Centres de Decisió d’àmbit suprarregional, projectes Industrials o projectes de Centres Logístics.
  • Despesa subvencionable: cost laboral anual del nou personal contractat
  • Intensitat de l’ajut i import màxim: 20% fins a 1M € si com a mínim el 50% dels treballadors contractats són desafavorits 200.000 € si no s’arriba al mínim del 50% de treballadors desafavorits contractats (segons la normativa de minimis).
  2. Projectes d’inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat.
  • Requisits: 3 milions d’euros de despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials.
  • Despesa subvencionable: Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents; i Actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.
  • Intensitat de l’ajut i import màxim: 10% fins a 200.000 € (segons minimis).
  3. Projectes de creació d’ocupació i d’inversió empresarial en actius fixos amb les característiques que s’han definit en els apartats a) i b) anteriors.
  • Requisits, despeses subvencionables i intensitats dels ajuts: els definits en els dos apartats anteriors.
  4. Projectes de creació de centres de R+D+i o ampliació de centres ja existents a Catalunya. S’entén com a centre de R+D+i, aquells establiments o àrees d’activitats d’una empresa, dedicats principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació.
  • Requisits: Creació d’un mínim de 8 llocs de treball vinculats a l’activitat de R+D+i o de 5 llocs de treball vinculats a l’activitat de R+D+i i una inversió en equipament científic o de laboratori de com a mínim 500.000 euros.
  • Despesa subvencionable: cost laboral del primer any del nou personal contractat i les despeses d’adquisició d’equipament científic, instrumental de laboratori o altre equipament dedicat exclusivament i permanentment a l’activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental.
  • Intensitat de l’ajut i import màxim: igual que els definits anteriorment als projectes tipus 3.
  5. Projectes estratègics per l’economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents.
  • Requisits: 5 milions d’euros de despesa mínima acceptada en actius fixes productius i la creació de mínim 50 llocs de treball (localitzat en algun dels municipis del mapa d’ajuts d’estat de finalitat regional – veure convocatòria).
  • Despesa subvencionable: actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents; i actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.
  • Intensitat de l’ajut i import màxim10% dels actius fixes, fins a 1,5 M €.

Termini de sol·licituds: Fins el 20 d’octubre de 201

Préstecs participatius d' ENISA

Finançament d’ENISA

ENISA és una societat mercantil estatal, depenent del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, que promou el finançament de projectes empresarials viables i innovadors de la pime espanyola.

Actualment, presenta 3 línies de finaçament:

 1. Línia ENISA Joves Emprenedors: Dirigida a dotar de finançament a pimes de recent constitució, creades per emprenedors de fins a 40 anys.
 2. Línia ENISA Emprenedors: Dirigida a finançar a pimes de recent constitució, promogudes per emprenedors sense límit d’edat.
 3. Línia ENISA Creixement: Dirigida a finançar projectes empresarials enfocats a l’expansió i millora competitiva.

El finançament d’ENISA consisteix en prèstecs participatius que té com a principals característiques:

 • L’entitat prestadora percebrà un interès variable que es determinarà en funció de l’evolució economico-financera de l’empresa prestatària. El criteri per determinar aquesta evolució podrà ser: el benefici net, el volum de negoci, el patrimoni total o qualsevol un altre que lliurement acordin les parts contractants. A més, podran acordar un interès fix amb independència d’aquesta evolució.
 • Se situen després dels creditors comuns amb vista a la prelació dels crèdits.
 • Els préstecs participatius es consideren patrimoni net a l’efecte de reducció de capital i liquidació de societats previstes en la legislació mercantil.
 • Les parts contractants podran acordar una clàusula penalizadora per al cas d’amortització anticipada. En tot cas, el prestatari solament podrà amortitzar anticipadament el préstec participatiu si aquesta amortització es compensa amb una ampliació d’igual quantia dels seus fons propis i sempre que aquest no provingui de l’actualització d’actius.
Més informació sobre les línies de finançament a la web d’ENISA

Emprendetur I+D+I

Emprendetur I+D+I. Ajuts per a projectes i actuacionsde caràcter innovador en turisme

 1. Estas ayudas se otorgan de conformidad con los artículos 23 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 2. Las ayudas otorgadas revestirán la forma de préstamos. Las características de las ayudas en forma de préstamo serán las siguientes:
  1. Plazo máximo de amortización de cinco años incluyendo un período de carencia máximo de dos años. El abono de la amortización y de los correspondientes intereses se realizará al final de cada período de amortización determinado en la resolución de concesión.
  2. La modulación, tanto de la financiación máxima como de los plazos de amortización o de carencia se determinarán en cada convocatoria.
  3. El tipo de interés 0,698%.
  4. Se exigirá como garantías un 36% para la concesión de estas ayudas.
 3. La financiación de estas ayudas se imputará a las aplicaciones presupuestarias que para cada año se determinen en los correspondientes Presupuestos Generales del Estado y se especificarán en cada convocatoria.

La concesión de los préstamos regulados en esta orden se rige conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad y concurrencia competitiva.

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’Economia Social.

Els préstecs objecte d’ajut són els següents: a) Préstecs per inversions en immobilitzat material o immaterial. b) Préstecs per a capitalització d’entitats. c) Préstecs per circulant. d) Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic.

NEOTEC: Subvenció a nous projectes empresarials d'empreses innovadores

CONVOCATORIA 2016 NEOTEC (CDTI)

Dotació: 20 milions d’ €

Tipologia de projecte subvencionable:
Es subvenciona la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els que l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia. La tecnologia i la innovació seran factors competitius que contribueixin a la diferenciació de l’empresa i que serveixin de base a l’estratègia i al pla de negoci a llarg termini, amb el manteniment de línies de R+D pròpies.
Els projectes empresarials podran ser a qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial. Excepte aquells amb un model de negoci basat en serveis a tercers, sin desenvolupament de tecnologia pròpia.

Beneficiaris:
Empreses innovadores (acreditat per un avaluador extern o que demostrin que un 10% del total dels seus costos d’explotació son en R+D) amb les següents característiques:
- Petita empresa; no haurà d’estar cotitzada; màxim 4 anys de constitució; no haurà d’haver distribuït beneficis; ni haver sorgit d’una operació societària de modificacions estructurals de societats mercantils; tenir un capital mínim, o capital social més prima d’emissió o assumpció, de 20.000 €, aportats mitjançant aportacions dineràries i/o mitjançant compensació de crèdits dels socis; tenir els comptes anuals dels últims dos exercicis dipositades al Registre Mercantil o registre oficial corresponent.

Característiques dels ajuts:
- Subvenció a fons perdut
- Fins el 70% del pressupost de l’actuació, màxim 250.000 € per beneficiari
- Pressupost mínim del projecte: 175.000 €
- Actuacions anuals o plurianuals: les actuacions s’hauran d’iniciar a partir de l’01/01/2017 i podran finalitzar el 31/12/2017 o el 31/12/2018 (només es subvencionaran despeses realitzades durant aquest període)
- Ajuts compatibles amb la percepció d’altres ajuts d’Administracions públiques o privades.

Despeses subvencionables:
Aquelles despeses derivades de la posada en marxa d’un nou projecte empresarial d’empreses innovadores durant 2017 i 2018.
a. Inversions en equips
b. Despeses de personal
c. Materials
d. Col·laboracions externes/assessoria
e. Altres costos: lloguer, subministres, cànons i llicencies, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i despeses d’auditor.

Termini de sol·licituds: l’avaluació de les sol·licituds seran en 2 fases. Fase I (sol·licitud i documentació annexa) des del 04/07/2016 al 12/09/2016.

Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos del Programa empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo en 2017.

El Programa empleaverde apoya proyectos que pongan en marcha actuaciones dirigidas a fomentar la creación y mejora del empleo y empresas en actividades económicas vinculadas al medio ambiente y que tengan entre sus objetivos:

 Crear empleo verde y azul.

 Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores en sostenibilidad.

 Impulsar la innovación social con impacto ambiental positivo.  Promover la creación y crecimiento de empresas verdes y azules.

 Conectar los ecosistemas europeos de apoyo al emprendimiento y empleo verde y azul.

La presente convocatoria del Programa empleaverde cuenta con dos bloques temáticos: Empleaverde Proyectos dirigidos a fomentar la creación y mejora del empleo y emprendimiento verde. Empleazul Proyectos dirigidos a fomentar la mejora y la creación de empleo y empresas vinculadas a la economía azul, basados en el potencial que brindan los espacios marinos de la Red Natura 2000 y sus zonas circundantes.

En caso de requerir información adicional sobre esta convocatoria, puede ponerse en contacto con la Fundación Biodiversidad a través de la siguiente dirección de correo: empleaverde@fundacion-biodiversidad.es

 

CLOSE
CLOSE