Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

INTERNACIONALITZACIÓ

Els projectes de les empreses en matèria d’internacionalització poden comptar amb ajuts i finançament que cobreixen tot el procés d’internacionalització: des de començar a exportar, obrir més mercats fins a establir-se comercialment o productivament a l’exterior. Tanmateix, els diferents organismes públics també ofereixen suport des de l’estudi de viabilitat inicial fins a la constitució de la nova empresa.

Cupons a la Internacionalització (ACCIO)

Programa de Cupons a la Internacionalització (ACCIO)

 • Ajuts a les empreses  per posar en marxa projectes d’iniciació a l’exportació.
 • Beneficiaris: empreses que encara no exportin o que exportin fins a un màxim del 15% de la seva facturació
 • Les empreses poden utilitzar els cupons per contractar serveis professionals d’experts en exportació, oferts per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
 • Cost subvencionable màxim de 5.000 euros i l’ajut d’ACCIÓ és del 80% de l’import.
 • Període de sol·licituds:  Oberta fins al 30 de novembre de 2016, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del Programa.

Emprendetur internacionalització (MINETUR)

EMPRENDETUR INTERNACIONALITZACIÓ (MINETUR)

 • Les activitats objecte de l’ajut estan dirigides a la internacionalització del sector turístic. Es finançaran els productes i serveis turístics dirigits a:

a) L’obertura de nous mercats. b) L’exportació de nous productes i serveis. c) Aportar factors de competitivitat diferencials. d) L’enfortiment del potencial innovador de les empreses del sector turístic, així com de la competitivitat i els àmbits de coneixement científic tecnològic del sector turístic.

 • En concret, aquest Programa està destinat al finançament de distintes fases en el procés d’internacionalització de les empreses:

i. Fase 0: Recerca de mercats/estudis de viabilitat. ii. Fase 1: Prospecció. iii. Fase 2: Implantació.

 • Les empreses hauran d’indicar les fases i actuacions per a les que sol·liciten finançament, podent ser:

i. Fase 0. ii. Fase 0 + Fase 1. iii. Fase 1. iv. Fase 1 + Fase 2. v. Fase 2. vi. Fase 0 + Fase 1 + Fase 2

 • Beneficiaris: empreses legalment constituïdes a Espanya amb una exportació que no superi el 40 % de la seva facturació en el moment de la sol·licitud.
 • Modalitat dels ajuts: préstecs; tipus d’interès del 0,571%
 • Termini de sol·licituds: del 31 de desembre de 2015 al 19 de gener de 2016

Pla Esprint del Programa Start_Up Catalonia (ACCIO)

Ajuts del Pla Esprint del Programa Start_Up Catalonia (ACCIO)

 • Ajuts per acompanyar les Start-ups catalanes a connectar-se i a vendre en els mercats de la Unió Europea i del continent americà.
 • Termini de sol•licituds: Obert fins l’11 de desembre del 2015

Inversió Directa a l'Exterior (IDE)

Programa d’Inversió Directa a l’Exterior (IDE)

 • Ajuts per a la realització de projectes d’inversió permanent a l’exterior.
 • Termini de sol•licituds 2015: Tancat

ICEX

ICEX “ICEX España Exportación e Inversiones” és una entitat pública empresarial d’àmbit nacional que afavoreix la internacionalització de les empreses espanyoles. ICEX proporciona orientació en finançament per a la nternacionalització i gestiona diverses línies d’ajuts en aquest àmbit que varien en funció de la fase en la que es troba l’empresa i el projecte i de les seves necessitats. Un dels programes és ICEX-NEXT:

 • Ajuts a la internacionalització de la PIME espanyola no exportadora o exportadora no consolidada. ICEX-Next concedeix un total de 60 hores (30 hores obligatòries més 30 hores opcionals) d’assessorament personalitzat a les empreses en matèria d’internacionalització.
 • Son conceptes susceptibles de suport: recerca de mercats; material de difusió i promoció; publicitat; participació com expositors en fires; viatges de prospecció i comercials; accions promocionals; protecció de propietat intel·lectual, certificacions i homologacions; altres despeses d’internacionalització; contractació d’un col·laborador per a la execució del Pla d’internacionalització de l’empresa.
 • Termini de sol·licituds: fins el 31 de desembre de 2016.

Misions internacionals

Programa de Missions Internacionals (ACCIO) Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds:  El termini de presentació de sol·licituds per obtenir els ajuts del Programa de Missions Internacionals serà de 15 dies des del dia següent de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Es consideren subvencionables els 2 tipus de projectes següents: a) Missions directes, enteses com els projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives; s’entén per missió col·lectiva aquella en la que hi participin un mínim de 6 empreses i un màxim de 15 i té com a objectiu la prospecció de mercats i el contacte amb potencials clients. Es podran visitar un màxim de 3 països i es consideraran empreses participants en la missió aquelles que visitin i prospectin com a mínim 1 dels països objectiu de la missió, d’acord amb la concessió realitzada. Per a cadascun dels països visitats, es requerirà que les visites es facin amb una Agenda d’Entrevistes feta per una entitat especialitzada. b) Missions inverses, enteses com a projectes d’organització i coordinació de visites a Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors econòmics estrangers, amb un mínim de 4 participants estrangers i un màxim de 12, per participar a jornades, seminaris tècnics, trobades empresarials o altres accions de promoció o comercialització.
S’acceptaran participants d’un màxim de tres països estrangers.

Concesión

Podrán ser beneficiarias de las ayudas, sin perjuicio de las excepciones establecidas en el artículo 1 del Reglamento (CE) número 1407/2013 de la Comisión, las siguientes entidades:

a) Las empresas de capital extranjero, cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerza una actividad económica y que esté válidamente constituida en el momento de la concesión.

b) Agrupaciones de empresas donde participe al menos una empresa de capital extranjero, pudiendo ser beneficiarias en proporción al porcentaje de participación de capital extranjero.

Objeto: Esta convocatoria incluye un conjunto de medidas, de naturaleza diversa, con el propósito común de fomentar la investigación y desarrollo en las empresas de capital extranjero que pretendan implantarse en España o en aquellas que, estando ya implantadas, pretendan iniciar y desarrollar sus actividades de I+D.

Se prevén las siguientes modalidades:

a) Por una parte, proyectos de I+D dirigidos a empresas de capital extranjero todavía no implantadas que deseen establecer en nuestro país un centro de I+D. Es decir, los denominados como proyectos “greenfield”.

b) Por otra parte, proyectos de I+D dirigidos a empresas de capital extranjero BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 42 Sábado 18 de febrero de 2017 Sec. V-B. Pág. 12268cve: BOE-B-2017-10400 ya implantadas siempre que atraigan nuevos proyectos de I+D corporativos a la filial establecida en España.

Importe: El límite máximo de ayuda por beneficiario para esta convocatoria es de 200.000 euros. La cuantía máxima de las ayudas convocadas será de dos millones de euros en total para el conjunto de las Comunidades Autónomas citadas en el párrafo anterior.

CLOSE
CLOSE