Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

CONTRACTACIÓ I FORMACIÓ

A continuació, us detallem els programes d’ajuts per a la contractació i formació de treballadors. A banda d’aquests programes d’ajuts que es centren exclusivament en la contractació i formació, cal tenir en compte que molts dels ajuts que podeu veure als apartats de R+D i inversió i competitivitat financen o subvencionen despeses relacionades amb la contractació i formació. Per exemple, subvencionar les despeses del personal implicat al projecte, una intensitat d’ajut més elevada en funció del nombre de contractacions i/o el perfil de treballadors contractats (aturats de llarga durada, majors de 45 anys, etc.), mobilitat del personal per formar-se o fer pràctiques, etc. Per tant, si la contractació que voleu fer forma part d’un projecte de R+D o inversió, és important valorar altres tipus d’ajuts en aquestes matèries que puguin afavorir el desenvolupament del projecte en la seva totalitat.

DOCTORATS INDUSTRIALS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DOCTORATS INDUSTRIALS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

Què és un projecte de doctorat industrial?

Un projecte de doctorat industrial és un projecte de recerca estratègic d’una empresa, que es desenvoluparà en col·laboració amb una universitat o centre de recerca i que esdevindrà l’objecte d’una tesi doctoral que permetrà a un doctorand o doctoranda iniciar la formació i la futura carrera investigadora en un entorn dual, empresarial i acadèmic. Els projectes de doctorat industrial estan oberts a tots els àmbits de coneixement i a totes les mides d’empreses, des d’empreses emergents fins a grans empreses. A banda d’això, els futurs estudiants de doctorat poden ser de qualsevol nacionalitat. Per impulsar el desenvolupament d’aquests projectes, la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), atorga ajuts en una de les dues modalitats següents, segons les característiques pròpies del projecte:

1. Modalitat de cofinançament a Catalunya (DI-COF)

2. Modalitat d’ajut específic (DI-AJUT ESP)

Els agents implicats són les empreses, les universitats i centres de recerca, els futurs estudiants de doctorat i la mateixa Administració de la Generalitat de Catalunya.

EMPLEA: ajuts per a la contractació de tecnòlegs (MINECO)

“EMPLEA”: contractació de tecnòlegs per a realitzar activitats de R+D+i a les PIMES (MINECO)

 • Ajuts per a la contractació de Titulats Universitaris i Titulats en Formació Professional de Grau Superior o equivalent, per al desenvolupament d’activitats de R+D+I en Pimes, SPIN-OFF o JEIs.
 • Es finança part dels costos de l’empresa associats a la nova contractació per a l’execució d’activitats de R+D+I.
 • Els ajuts tenen una durada de 3 anys consecutius i ininterromputs, sent el primer any necessàriament el que coincideixi amb l’inici del període d’execució de l’ajuda indicat en la resolució de concessió. La data de començament del període d’execució es produirà com a mínim 15 dies naturals després de la data de la resolució de concessió, i com a màxim 1 mes després d’aquesta mateixa data.
 • L’import màxim anual que podrà ser concedit per cada ajuda no podrà superar els 30.000 € en el cas que es contracti un tecnòleg titulat universitari i de 25.000 € per un titulat no universitari amb formació professional de grau superior o equivalent.
 • Termini de sol·licituds: del 14/04/2016 fins el 04/05/ 2016.

TORRES QUEVEDO: Ajuts a la contractació de doctors

TORRES QUEVEDO: Ajuts a la contractació de doctors (MINECO)

 • Ajuts amb una durada de tres anys a empreses, centres tecnològics d’àmbit estatal, centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics para la contractació laboral de doctores que desenvolupin projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat previs.
 • La quantia dels ajuts anirà en funció del cost de contractació (la suma de la retribució bruta més la quota empresarial de la Seguretat Social), del tipus de projecte i del tipus d’entitat, tenint en compte que la intensitat dels ajuts no podrà superar els següents valors:
  • Projectes de recerca industrial i estudis de viabilitat: petita empresa 70%; mitjana 60%; la resta de beneficiaris 50%
  • Projectes de desenvolupament experimental: petita empresa 45%; mitjana 35%; la resta de beneficiaris 25%
 • Termini de so·licituds: del 2 de febrer de 2016 a l’1 de març de 2016 a les 15:00h.

DOCTORATS INDUSTRIALS: Ajuts per contractar personal investigador en formació

DOCTORATS INDUSTRIALS (MINECO)

 • Ajuts d’una durada de 4 anys per a la formació de doctors en empreses mitjançant el cofinançament dels contractes laborals del personal investigador en formació que participin en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi a la empresa, i en el que haurà d’emmarcar la seva tesis doctoral. El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental es pot executar en la seva totalitat a l’empresa o en col·laboració entre la empresa i altre entitat, pública o privada.
 • Els ajuts comprendran tres conceptes: l’ajut per al finançament de contractes, l’ajut per a la realització d’estàncies a entitats de R+D i els ajuts per finançar les despeses de matrícula de doctorat. El cost de contractació màxim financiable anual per ajut serà de 21.800 € (la retribució bruta pot ser superior, però mínim haurà de ser 16.422 €s bruts anuals. Els ajuts es destinaran necessariament a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors en formació contractats durant cadascuna de les anualitats. Les intensitats brutes máximes dels ajuts son:
  • Projectes de recerca industrial: petita empresa 70%; mitjana 60%; gran 50%
  • Projectes de desenvolupament experimental: petita empresa 45%; mitjana 35%; gran 25%
 • Termini de so·licituds: del 4 de febrer de 2016 al 3 de març de 2016 a les 15:00h.
CLOSE
CLOSE