Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Tipus de formes jurídiques

Empresari individual

És una persona física que exerceix en nom propi, una activitat constitutiva d’empresa de forma habitual.

Poden ser autònoms els majors d’edat que tinguin la lliure disposició dels seus béns. Els menors d’edat i els incapacitats ho poden exercir mitjançant els seus guardadors o representants legals.

La denominació de l’empresa individual és el nom de la persona física titular del negoci, si bé es podrà actuar amb nom comercial que sigui diferent a d’altres noms que ja estiguin registrats.

Empresari individual és tota persona física que habitualment es dedica a exercir el comerç i que té capacitat legal suficient per desenvolupar una activitat econòmica. Es presumeix l’exercici habitual del comerç quan públicament anuncia el desenvolupament d’una activitat econòmica i que aquesta es duu a terme en un establiment que tingui per objecte una activitat mercantil.

Avantatges:
 • Tràmits molt més simples que per a qualsevol altra forma jurídica.
 • No hi ha formalitats de constitució prèvies, de manera que els tràmits s’inicien al començament de l’activitat.
 • No hi ha límits ni inferiors ni superiors de capital.
 • És un tipus d’empresa fiscalment rendible en el cas de situar-se en la franja de tributació de l’IRPF inferior al 30% (tipus aplicable a la majoria de societats en el cas de l’Impost sobre Societats).
 • La nova modalitat de tributació per Estimació Directa Simplificada és més avantatjosa que l’anterior Estimació Objectiva per Coeficients.
 • L’empresari individual té el control sobre l’empresa, tant a nivell de gestió com de destí dels beneficis.
 • Hi ha ajuts públics per a la creació d’aquest tipus d’empreses.
Inconvenients:
 • Responsabilitat patrimonial il·limitada: el patrimoni individual de l’empresari “és fon” amb el de l’empresa.
 • S’ha de fer front en solitari a la posada en marxa de l’empresa (aportació inicial i compliment dels tràmits).
 • El volum de l’empresa està limitat per la capacitat de gestió de l’empresari.
 • La nova normativa introdueix una certa complicació en la gestió del sistema d’Estimació Objectiva per Mòduls.
Per ampliar informació es pot clicar aquí.

Societat Civil Particular

És una societat constituïda per dues o més persones que s’obliguen a posar en comú diners, béns o indústria, amb ànim de repartir-se els fruits i/o beneficis.

La denominació de la societat civil privada no està regulada, per tant s’entén que és lliure, acompanyant-se sempre de “societat civil privada” o bé “SCP”.

Avantatges:
 • Simplicitat en la constitució de la societat, amb tràmits ràpids i barats.
 • Possibilitat de mantenir els pactes en secret entre els socis i de dotar o no a la societat de personalitat jurídica. En el primer cas la societat es regirà per les disposicions relatives a les Comunitats de Béns.
 • No es requereix cap mínim de capital per a la seva constitució, ni hi ha un màxim en les aportacions de cadascun dels socis.
 • És un tipus d’empresa fiscalment rendible en el cas de situar-se els socis en la franja de tributació de l’IRPF inferior al 30%, ja que no està subjecta al pagament de l’Impost sobre Societats.
Inconvenients:
 • Forma jurídica que pot presentar alguna dificultat per al desplegament d’activitats empresarials, donades les seves indefinicions dins la legislació mercantil.
 • La responsabilitat dels socis enfront dels deutes de la societat és il·limitada i solidària. Cada soci ha de respondre de les seves actuacions i de les de la resta amb tot el seu patrimoni individual.

 

A continuació es mostra un grapat d’exemples d’aquesta forma jurídica.

Societat de Responsabilitat Limitada

És una societat capitalista de caràcter mercantil amb personalitat jurídica, on el capital social està dividit en participacions socials, integrades per les aportacions dels socis i valorades econòmicament.

Admet una variant, la societat unipersonal de responsabilitat limitada, que és aquella que ha estat constituïda per un únic soci, ja sigui persona natural o jurídica, o aquella que, constituïda per dos o més socis, hagi passat a ser propietat d’un únic soci.

Les societats unipersonals de responsabilitat limitada estan obligades a fer constar aquesta circumstància en el Registre Mercantil, i expressar en la inscripció la identitat de l’únic soci, així com fer constar aquesta situació en tota la documentació, correspondència, notes de comanda i factures, i tots els anuncis que hagi de publicar la societat per disposició legal o estatutària.

La denominació de la societat és lliure però limitada a què sigui diferent a qualsevol altra societat inscrita, incloent en el nom “societat de responsabilitat limitada”, “SL” o “SRL”, o bé “societat unipersonal de responsabilitat limitada”.

Avantatges:
 • Forma jurídica idònia per a societats petites, amb pocs socis -podent ser fins i tot unipersonals- i capital reduït.
 • El registre dels socis permet el control i coneixement sobre la identitat dels posseïdors de les participacions de la societat.
 • No cal, a l’hora de fer aportacions no monetàries, un informe extern d’un expert, amb la disminució de despeses que això comporta.
 • Òrgans de funcionament més simplificats que en el cas de les Societats Anònimes, existint una major participació dels socis en la gestió social.
 • La responsabilitat davant els deutes socials es limita a l’aportació realitzada. Això és especialment important en el cas de la S.L. Unipersonal, ja que ofereix una alternativa a la forma jurídica de l’empresari individual, en la qual no hi ha aquesta limitació.
Inconvenients:
 • La possibilitat de limitar la responsabilitat amb un capital petit fa que s’exigeixin normalment avals personals per a la concessió de crèdits a la societat, la qual cosa desfà aquesta limitació del risc.
 • Existència de restriccions a la lliure transmissió de les participacions socials.
 • Les participacions socials no poden cotitzar a Borsa.
 • No hi ha avantatges fiscals ni de contractació inherents a la forma jurídica. Tributen al tipus general del 30% en l’Impost sobre Societats i no poden acollir-se al Règim Simplificat ni al de Recàrrec d’Equivalència de l’IVA.
 • Han de realitzar obligatòriament auditoria de comptes en alguns supòsits.

A continuació es mostra un grapat d’exemples d’aquesta forma jurídica.

Societat Anònima

És una societat capitalista de caràcter mercantil, amb personalitat jurídica pròpia i independent dels accionistes, les aportacions dels quals es converteixen en el capital social, que està dividit en accions.

Admet una variant: la societat anònima unipersonal. Les societats anònimes unipersonals estan obligades a fer constar aquesta circumstància en el Registre Mercantil, i expressar en la inscripció la identitat de l’únic accionista i fer constar aquesta situació en tota la documentació, correspondència, notes de comanda i factures, així com a tots els anuncis que ha de publicar la societat per disposició legal o estatutària.

La seva denominació és lliure però diferent a qualsevol altra societat inscrita i incloent al nom “societat anònima” o “SA”, i en el seu cas “societat anònima unipersonal”.

Avantatges:
 • La forma de constitució i transmissió del seu capital social permet una gran acumulació de capital.
 • Fàcil transmissió de les accions en les S.A. d’elevat capital. Possibilitat de participació de petits accionistes i de cotització en Borsa.
 • La responsabilitat enfront dels deutes socials es limita a l’aportació realitzada.
Inconvenients:
 • Requisit de capital mínim (60.101,21 euros) totalment subscrit i desembossat en un 25%.
 • Elevats costos de constitució: despeses notarials i aplicació del tipus de l’1% en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials.
 • No hi ha avantatges fiscals ni de contractació inherents a la forma jurídica. Tributen al tipus general del 30% en l’Impost sobre Societats i no poden acollir-se al Règim Simplificat ni al de Recàrrec d’Equivalència de l’IVA.
 • Escàs control per part de la societat de la transmissió de gran part del seu capital social, per trobar-se en accions al portador.
 • Major complexitat en el funcionament dels òrgans de gestió social (Junta General d’Accionistes, Consell d’Administració…) amb eventuals conflictes d’interessos i competències.
 • Absentisme en les Juntes Generals, sobretot dels petits accionistes, que ha portat a permetre la creació d’accions sense dret de vot per pal·liar-ho.
 • Han de realitzar obligatòriament auditoria de comptes en alguns supòsits.

A continuació es mostra un grapat d‘exemples d’aquesta forma jurídica.

Societat Laboral

Les Societats Laborals han sorgit normalment de l’assumpció per part dels treballadors de les empreses en crisi per poder mantenir els seus llocs de treball. Els problemes amb què se solen trobar són l’antiguitat de l’empresa, la falta de capitalització i excés de mà d’obra i la producció de béns dins els sectors fabrils tradicionals, més afectats per la crisi.

És una societat anònima o de responsabilitat limitada en què la majoria del capital social és propietat dels treballadors, que presten els seus serveis retribuïts de forma personal i directa, i amb una relació laboral per temps indefinit (contractació laboral indefinida), sempre que es compleixin determinats requisits:

El número d’hores/any treballades pels treballadors contractats per temps indefinit que no siguin socis no podrà ser superior al 15% del total hores/any treballades pels socis treballadors. Aquest percentatge es pot elevar al 25% quan el número de treballadors socis sigui inferior a 25.

A la denominació social haurà de constar “Societat Anònima Laboral” o “Societat de Responsabilitat Limitada Laboral” o les seves abreviatures “SAL” o “SLL”.

Avantatges:
 • Hi ha avantatges per a la reconversió de societats en Societats Laborals, sempre que es compleixin una sèrie de requisits. Poden accedir als mateixos ajuts que les cooperatives.
 • Bonificació del 99% en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials.
 • Hi ha un conveni del Ministeri de Treball amb les entitats financeres que permet als treballadors adquirir les accions de l’antiga societat per a la seva transformació en S.L.
 • El cost del lloc de treball és reduït (entre cinc i sis milions de pessetes i sempre fix), existint també ajuts a la contractació en determinades condicions.
 • Hi ha bastant estabilitat social a l’empresa i motivació del treballador-accionista.
 • Possibilitat que obre la nova Llei per a la constitució de Societats Limitades Laborals.
 • La responsabilitat limitada dels accionistes a l’import de la seva aportació.
Inconvenients:
 • Tributen al tipus general del 30% en l’Impost sobre Societats i no poden acollir-se al Règim Simplificat ni al de Recàrrec d’Equivalència de l’IVA.
 • Restriccions a la contractació de treballadors fixos.
 • Sota poder adquisitiu dels treballadors, que els fa dependents de les subvencions i ajuts a ells i al funcionament de la societat.
 • Els tràmits de constitució són llargs i bastant complicats (qualificació, inscripció en dos registres, etc.).

Per a més informació clicar sobre: Societat Laboral.

Societat Cooperativa

Són societats amb plena autonomia i sota els principis de la lliure adhesió i de baixa voluntària, amb capital variable i gestió democràtica, que associen persones naturals o jurídiques que tenen necessitats o interessos socio-econòmics comuns, que es proposen millorar la situació econòmica i social dels seus components i de l’entorn comunitari on es mouen, desenvolupant una activitat empresarial de base col·lectiva, en la qual el servei mutu i l’aportació monetària de tots els membres permeten assolir una funció que tendeix a millorar les relacions humanes i a anteposar els interessos col·lectius a qualsevol benefici particular.

Pot ésser objecte de la societat cooperativa qualsevol activitat econòmica o social.
Les cooperatives poden fer operacions amb terceres persones que no en siguin sòcies sense cap altra limitació que les establertes en els estatuts o en la llei.

La denominació d’una cooperativa és lliure sempre que no sigui idèntica a la d’una altra societat cooperativa preexistent, i haurà d’incloure necessàriament els termes “societat cooperativa catalana” o llur abreviatura “SCoopC” o “SCC”, i el règim de responsabilitat dels socis, que pot ésser limitada (SCCL) o il·limitada (SCC Il·ltda).

Avantatges:
 • Fórmula més participativa i democràtica de societat mercantil.
 • Hi ha molts ajuts i bonificacions específiques de les institucions públiques per a les cooperatives.
 • Es pot obtenir la qualificació de cooperativa fiscalment protegida, la qual cosa implica: tipus del 10% en l’Impost sobre Societats; exempció total de l’ITP; bonificació del 95% en la quota de l’IAE.
 • Hi ha la possibilitat d’escollir entre limitació o no limitació de la responsabilitat patrimonial dels socis, així com el règim de Seguretat Social al qual s’han de donar d’alta tots ells.
 • No hi ha limitacions referents al capital necessari per constituir-les.
Inconvenients:
 • L’estructura democràtica i participativa en la gestió exigeix un alt grau de compenetració i confiança entre els socis.
 • El sou dels socis treballadors no és fix, sinó que variarà en funció de la marxa de la cooperativa.
 • Major complexitat en els tràmits de constitució.
 • Obligació de dotar en cada exercici el Fons de Reserva Obligatori i el Fons d’Educació i Promoció Cooperativa, que no es poden distribuir en cas de dissolució de la cooperativa, sinó que els hi haurà de donar un destí social, entregant-los a la Federació de Cooperatives corresponent.

Per a més informació clicar sobre: Societat Cooperativa.

Altres tipus de formes jurídiques

A continuació detallem un seguit de formes jurídiques que no són tant comuns.

 • Comunitat de béns
 • Societat Col·lectiva
 • Societat Comanditària simple
 • Societat Comanditària per accions
 • Agrupació d’interès econòmic
 • Unió Temporal d’Empreses
CLOSE
CLOSE