Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

La primera avaluació de la idea empresarial. La prova del tres.

La Prova del Tres

Per desenvolupar la idea d’empresa és important comptar amb l’ajuda d’una eina que permeti a l’emprenedora o a l’emprenedor poder avaluar, de la manera més consistent possible, la viabilitat tècnica i econòmica del projecte que vol dur a terme. Aquesta eina és el pla d’empresa.

No obstant això, amb el pla d’empresa no n’hi ha prou per fer una avaluació definitiva del projecte perquè cal tenir en compte la capacitat tècnica (és a dir, si sap elaborar el producte o prestar el servei) i empresarial (si sap portar l’empresa) de l’emprenedor que el vol dur a terme.

D’altra banda, encara que sempre és recomanable fer una anàlisi prou exhaustiva del projecte, no sempre els emprenedors estan disposats a realitzar l’esforç que suposa l’elaboració completa d’un pla d’empresa. Per aquest motiu, caldria aportar també  unes mínimes reflexions que permetin una primera avaluació d’un projecte, és a dir, s’hauria de fer una petita “auditoria” prèvia que ens doni pistes sobre la seva viabilitat i consistència. Aquesta primera avaluació s’ha de referir principalment a aspectes comercials i, en menor mesura, a aspectes més financers.

Al nostre entendre, caldria reduir les primeres reflexions a tres qüestions bàsiques:

  • El concepte de producte, de servei o de negoci
  • L’estratègia comercial
  • Càlcul del punt mort

L’anàlisi d’aquestes tres qüestions és el que denominarem la prova del tres.

És important assenyalar que els dos primers elements (el concepte de producte/servei i l’estratègia comercial) estan relacionats amb el concepte de valor: entendre quin és el valor aportat pel projecte empresarial que proposa un emprenedor és la base per realitzar una bona anàlisi.

A continuació tractarem breument cadascuna d’aquestes qüestions que, en el seu conjunt, conformen una primera avaluació global d’un projecte. Ara bé, cal insistir que una anàlisi completa de viabilitat de l’empresa correspon, com s’ha dit anteriorment, al pla d’empresa.

Concepte de producte o servei

Exposició Fruites i Verdures 1

El primer element que ajuda a avaluar la idea empresarial és comprovar si està clar el “concepte” de producte o servei que es vol oferir.

Llegir més

Estratègia comercial

86980346

Un concepte de producte o servei ben definit possibilita millor la venda als clients, és a dir, tenir una estratègia comercial clara i coherent amb el concepte definit.

Llegir més

Punt mort

grafic

El punt mort és el volum de vendes que cal aconseguir per cobrir tots els costos. Si no hi ha mercat suficient per arribar al punt mort, llavors la idea empresarial no és viable.

Llegir més
CLOSE
CLOSE