Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Emprenedoria a l’escola

_MG_6061

Es tracta de fomentar l’esperit emprenedor perquè els alumnes adquireixin els coneixements necessaris per estar preparats per al futur en l’àmbit social, econòmic, cultural i polític. Podem formar-los a partir de l’educació impulsant actituds i capacitats emprenedores el qual implica passar d’un sistema educatiu tradicional a un enfocament més actiu i creatiu que capaciti als joves a confiar en les seves pròpies capacitats.

En definitiva, s’hauria d’implantar en l’educació:

 • Un concepte ampli d’educació en actituds i capacitats que inclogui el desenvolupament de certes qualitats personals i no es centri directament en la creació d’empreses.
 • Formació més específica dirigida a la creació d’una empresa.

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’esperit empresarial inclouen el desenvolupament de coneixements, capacitats, actituds i qualitats personals adequades a l’edat i al desenvolupament dels escolars o estudiants.

 • En l’educació primària, l’ensenyament de l’esperit emprenedor es dirigirà a fomentar en els escolars qualitats personals com la creativitat, l’esperit d’iniciativa i la independència, que contribueixen al desenvolupament d’una actitud emprenedora i que els resultaran útils a la vida i en qualsevol activitat professional. En aquesta fase s’haurien de desenvolupar les formes autònomes i actives d’aprenentatge. A més, aquest ensenyament aportarà un coneixement primerenc del món empresarial i un contacte amb ell i ajudarà a entendre el paper dels empresaris a la comunitat. Entre les activitats proposades podrien comptar-se el treball en forma de projectes, l’aprenentatge a través del joc, la presentació d’estudis de casos senzills i les visites a empreses locals.
 • En l’educació secundària, el desenvolupament de les qualitats personals esmentades és també pertinent. A més, l’ensenyament de l’esperit emprenedor inclourà la conscienciació dels estudiants sobre el treball per compte propi com a possible opció professional (el missatge serà que, a més de ser treballador per compte aliè, es pot ser empresari), l’aprenentatge a través de la pràctica (aprendre fent, per exemple, dirigint microempreses ) i la formació específica sobre com crear una empresa.

20140517_093817

La promoció de la cultura emprenedora esdevé cabdal en el context d’una societat del coneixement, perquè augmenta la relació entre el sistema educatiu i el productiu, incrementa la qualitat del treball, afavoreix la millora dels resultats educatius i promou l’adquisició d’un conjunt de capacitats, habilitats i valors útils, que capaciten les persones en l’impuls dels seus projectes professionals i vitals.
La finalitat és treballar el foment de la cultura emprenedora en el cicle superior de l’educació primària, per desenvolupar els valors, hàbits i capacitats claus vinculades a l’emprenedoria:

 • L’observació i l’exploració.
 • La iniciativa i creativitat.
 • La responsabilitat.
 • La presa de decisions i assumpció de risc.
 • La flexibilitat i la perseverança.
 • La recerca i aprofitament de recursos, com la informació i les tecnologies.
 • La cooperació i solidaritat.
 • El coneixement i respecte de l’entorn.
 • El treball col·laboratiu i el treball en equip.

Durant un curs escolar, l’alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa, l’administració i altres agents socials de la seva localitat.
El projecte aposta pel model cooperatiu com a filosofia empresarial de base, perquè:

 • Aporta un model de gestió democràtica i participativa.
 • Reforça un vessant de responsabilitat social.

Marc normatiu

L’actual marc normatiu europeu, estatal i autonòmic situa l’esperit emprenedor com a una competència clau que s’ha d’integrar en el currículum per ésser assolida al final de l’ensenyament obligatori, i mantenir-la i reforçar-la al llarg de tota la vida.

 • Objectius estratègics de la UE amb l’horitzó del 2020

Promoure l’equitat, la cohesió social i la ciutadania activa.

 Incrementar la creativitat i la innovació, inclòs l’esperit empresarial, en tots els nivells de l’educació i la formació.

 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació

Competència que cal assolir al final de l’ensenyament obligatori, i mantenir i reforçar al llarg de la vida

Preàmbul: …obrir el sistema educatiu al mon exterior, cosa que exigeix reforçar els llaços amb la vida laboral, amb la investigació i amb la societat en general, desenvolupar l’esperit emprenedor,…

Article 2.f., finalitats: …el desenvolupament de la capacitat dels alumnes per a regular el seu propi aprenentatge, confiar en les seves aptituds i coneixements, així com per a desenvolupar la creativitat, la iniciativa personal i l’esperit emprenedor

 • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC)

Enuncia els principis rectors del sistema educatiu

Article 2. l.:… El foment de l’emprenedoria

Implantació del projecte

El projecte es desenvolupa al llarg dels cursos acadèmics compresos en el període 2011-2015, amb l’objectiu de fer-lo extensiu, progressivament, al conjunt de la província de Barcelona.
El pla d’implantació del projecte recull les previsions i les dades reals en el quadre següent:

Curs Municipis [prev/reals] Escoles [prev/reals] Cooperatives [prev/reals] Alumnes [prev/reals]
2011-2012 7/7 7/7 14/15 350/373
2012-2013 14/18 21/26 42/46 1050/1045
2013-2014 24/32 45/53 90/95 2250/2119
2014-2015 34/– 79/– 158/– 3950/–
Total 34/25 79/34 158/66 7600/1620

Els municipis que s’incorporen al projecte continuen fins al final. Cada nou curs es mantenen els centres i s’hi incorporen de nous. Els alumnes participants al projecte canvien cada curs.

Com ho fem?

Vinculant els ens locals i els centres educatius en un treball conjunt que es fonamenta en dos pilars bàsics:

 • Una estratègia local, impulsada per cada ens local de manera transversal entre educació i desenvolupament econòmic, amb la voluntat d’integració del projecte en les polítiques municipals i d’extensió i permanència del projecte a les escoles. Per al seu desenvolupament, és bàsica la interacció entre els centres i els recursos educatius, socials i productius del municipi.
 • Un programa educatiu a les escoles basat metodològicament en un treball per projectes, innovador i arrelat al context local, i en un aprenentatge significatiu orientat a l’aplicació dels sabers adquirits i a la participació real i efectiva.

Durant el curs escolar, tots els alumnes d’una aula creen, gestionen i tanquen una cooperativa. Aquest procés comporta:

 • Constitució de la cooperativa (denominació, estatuts, capital social a aportar per cadascun dels socis…)
 • Elecció del producte
 • Disseny de la imatge corporativa
 • Difusió i comunicació
 • Producció i venda en un mercat local
 • Aportació de part dels beneficis a projectes d’interès social
 • Avaluació de la feina feta

En un context creatiu i lúdic, l’alumnat desenvolupa capacitats emprenedores mitjançant un aprenentatge transversal, a la vegada que manté contacte amb entitats i empreses del territori, facilitant la integració de l’escola amb l’entorn.

El programa educatiu a l’escola compta amb l’assistència tècnica de la Ciutat Industrial de la Vall del Nalón, S.A.U. en la formació al professorat, l’elaboració dels materials didàctics, el manteniment de la web del projecte i el desenvolupament de les tutories presencials i virtuals.

 

Fonts i recursos

Comunitat virtual “Compromesos amb l’educació
El projecte disposa d’un grup de treball a la comunitat, a on tècnics i tècniques municipals d’Educació de la província de Barcelona disposen de recursos, notícies i espais d’intercanvi d’experiències i reflexions al voltant de les activitats del projecte.

 Audiovisuals

 • Cultura emprenedora: Constitució d’una cooperativa. Els nois i noies organitzen assemblees i reunions per a escollir el nom de la cooperativa, quin serà el seu capital social, quins productes faran, els càrrecs que la representaran i l’elaboració d’uns estatuts. També les gestions que s’han de fer per a legalitzar la cooperativa i donar-la d’alta a l’oficina d’atenció al ciutadà de l’ajuntament.
 • Cultura emprenedora: Imatge corporativa. Després de la constitució de la cooperativa, els nois i les noies de les escoles participants al projecte han d’elegir la imatge corporativa de la seva empresa. Aquest procés, que també serà participatiu i compartit per tots els participants, donarà lloc a un logotip que representarà la cooperativa i a un blog a on explicaran els seus objectius i totes les activitats que aniran realitzant durant el curs.
 • Cloenda del curs 2012 -2013 a BIZ Barcelona. Les cooperatives s’apleguen a la Fira professional BIZ Barcelona (Fira de Barcelona, 5 i 6 de juny de 2013), per exposar els seus productes, conèixer exemples de projectes reals d’emprenedoria i per compartir i posar en valor la importància de cooperar amb els altres per a assolir millors objectius.
 • Presentació del projecte Cultura emprenedora a l’escola. Barcelona, 2012. Alumnes, professors, tècnics municipals i responsables de la Diputació de Barcelona presenten el projecte i fan valoracions sobre l’experiència pilot realitzada el curs 2011–2012 a set escoles dels municipis de Badalona, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Mataró, Sant Adrià del Besòs i Vilafranca del Penedès.

institut empren

El programa “L’Institut Emprèn, la teva idea pot ser el teu futur” és una iniciativa conjunta del Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderón i el Departament d’Educació de l’Ajuntament de Viladecans que es va iniciar el curs 2007-2008 amb el suport del programa INICIA per la Creació d’Empreses (Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya) i al qual han participat mes de 2100 alumnes de Batxillerat, Cicles Formatius i Programes de Transició Escola Treball dels Centres d’Ensenyament de Viladecans amb una acollida molt satisfactòria per part d’alumnes i docents al llarg de les cinc edicions que s’han celebrat.

Aquest programa, mitjançant els “Seminaris de Sensibilització a Emprendre” i els “Tallers de generació d’idees” pretén explorar el potencial creatiu entre els joves generant així actituds positives vers la cultura emprenedora.

 • 1a edició (07-08): 601 alumnes
 • 2a edició (08-09): 314 alumnes
 • 3a edició (09-10): 441 alumnes
 • 4a edició (10-11): 353 alumnes
 • 5a edició (11-12): 399 alumnes

 • Total alumnes participants: 2108

Seminaris de sensibilització a emprendre

Els Seminaris de Generació d’Idees i Creació d’Empreses tenen l’objectiu de fomentar l’esperit emprenedor entre els i les mes joves per aconseguir un augment a mig i llarg termini de les vocacions empresarials.

El Seminari, que té una durada de dues hores, intenta respondre a les següents qüestions:

 • Quins son els comportaments emprenedors.
 • Com es generen les idees empresarials.
 • Com podem avaluar la nostra idea empresarial

Els tallers estan destinats a alumnes de Batxillerat, independentment de l’opció curricular que estiguin cursant, i de cicles formatius, amb la voluntat de fomentar la emprenedoria a través d’activitats didàctiques que potenciïn la participació i el treball en grup.

Hi ha tres tipus de Tallers:

 • Taller de creativitat i cerca d’oportunitats: Destinat a promoure el comportament positiu vers la cerca d’oportunitats i la creativitat. S’ajuda als alumnes a identificar les tendències que existeixen al seu entorn, de manera que puguin detectar noves oportunitats de negoci.
 • Taller de comportaments: Eficiència, qualitat i persistència: Destinat a presentar i conscienciar l’alumnat sobre l’existència dels comportaments emprenedors, observat en les persones emprenedores d’èxit.
 • Taller d’avaluació de l’idea empresarial: Destinat a presentar els diferents àmbits que cal tenir en compte a l’hora de realitzar una primera avaluació d’una idea empresarial i ajudar als/a les estudiants a que ho puguin aplicar així a la seva pròpia idea.

Objectius principals del projecte:

 • Fomentar la creativitat i la generació d’idees entre els joves d’entre 16-18 anys.
 • Potenciar entre els joves actituds positives vers la cultura emprenedora.
 • Establir mecanismes d’acció conjunta entre els Instituts i el Servei de Suport a la Creació d’Empreses de Can Calderon.

CLOSE
CLOSE