Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Crea la teva empresa

Posa en marxa la teva empresa

Can Calderón posa a l’abast d’aquelles persones que volen crear el seu negoci un conjunt de serveis per facilitar aquest procés de posada en marxa i avaluar la viabilitat del projecte. L’equip de tècnics assessoraran el procés de creació de l’empresa facilitant la informació necessària i ajudant a resoldre els dubtes que puguin sorgir. Mitjançant les sessions informatives “Vols posar en marxa el teu negoci?. Vine a Can Calderon” es pot trobar la informació necessària sobre tràmits de constitució i formes jurídiques, ajuts i subvencions, finançament i el que és més important, la realització del pla d’empresa com a instrument per poder avaluar la viabilitat del projecte empresarial. Aquestes sessions, tenen una durada de dues hores i son de caràcter grupal. Estan plantejades amb l’objectiu d’explicar d’una manera clara i entenedora, aquella informació pràctica que cal tenir en compte per la posada en marxa del projecte empresarial. Les sessions es celebren setmanalment i s’estructuren a partir dels següents punts:

 • Les formes jurídiques de l’empresa
 • Tràmits de constitució necessaris per iniciar l’activitat
 • Fonts de finançament i condicions existents
 • Ajuts i subvencions disponibles
 • Pla d’Empresa

La participació és un requisit necessari per poder accedir a la resta de serveis que s’ofereixen. Per assistir cal inscriure’s prèviament. Clica aquí.

Si ja s’ha participat a la Sessió Informativa “Vols posar en marxa el teu negoci?. Vine a Can Calderón” i es volgués continuar amb l’assessorament, es posen a disposició els “Itineraris Formatius per a la creació d’empreses” amb els que es podrà valorar la viabilitat del teu projecte mitjançant la realització del Pla d’Empresa. Aquests Itineraris Formatius estan integrats per tres sessions modulars que tenen una durada total de nou hores.

 • Definició model de negoci. Pla de màrqueting (4h)
 • Formes jurídiques, fiscalitat, organització i recursos humans (4h)
 • Pla econòmic i financer (4h)

Cal remarcar que cap la possibilitat de realitzar el Pla d’Empresa de manera no presencial amb acompanyament dels tècnics del Servei mitjançant el POL (Pla d’Empresa On Line).

Una vegada finalitzat l’itinerari formatiu, es podrà rebre assessorament especialitzat mitjançant entrevista personalitzada amb els tècnics del Servei per tal de resoldre els dubtes puntuals que puguin sorgir en el procés de posada en marxa del negoci. Aquestes consultes poden estar relacionades amb apartats concrets del Pla d’Empresa o aquelles qüestions que, de ben segur, aniran sorgint en el procés de valoració de la viabilitat del projecte empresarial (fiscalitat, tràmits, finançament, ajuts i subvencions, formes jurídiques, etc.)

Paral·lelament al procés d’assessorament, es podrà participar a les accions formatives específiques adreçades a empreses i persones emprenedores organitzades per millorar els coneixements en gestió empresarial. Els àmbits formatius són molt diversos i estan dissenyats en funció de les necessitats de cadascú:

 • Comercial i màrqueting
 • Comunicació empresarial
 • Gestió empresarial (fiscal, financer, contractació, etc.)
 • Habilitats directives
 • Internet i xarxes socials
 • Internacionalització

Calendari d’activitats

En aquests moments no hi ha cap esdeveniment

Els Punts d’Assessorament a l’Emprenedor (PAE) són centres en els què s’assessora i presta serveis a les persones emprenedores, tant en la gestació, tramitació administrativa i posada en marxa de les iniciatives empresarials, com durant els primers anys de la seva activitat.

  

Quins serveis puc obtenir del Punt PAE Viladecans?

El punt PAE te una doble missió:

 1. Prestar serveis d’informació i assessorament als emprenedors, en la definició de les seves iniciatives empresarials i durant els primers anys d’activitat de l’empresa (com ha vingut fent Can Calderon en els darrers anys).
 2. Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l’empresa, a través del Document Únic Electrònic (DUE).

Com demanar cita?

Podeu demanar cita mitjançant les vies següents:
 • Trucant al telèfon de Can Calderon: 93 635 18 04.
 • Enviant un correu electrònic a pae@viladecans.cat.
 • Presencialment, a les instal·lacions de Can Calderon, situades al Carrer Andorra, 64. Polígon Industrial Can Calderon. 08840. Viladecans.

Quines formes jurídiques es poden donar d'alta al punt PAE?

El punt PAE permet realitzar, per mitjans telemàtics, els tràmits de constitució i la posada en marxa de les formes jurídiques següents:

 •  Societats de Responsabilitat Limitada (SL).
 • Societat Limitada Nova Empresa (SLNE) i,
 • Treballador Autònom.

Aquest tipus de tramitació té com a principals avantatges evitar desplaçaments a les persones emprenedores i sobretot un important estalvi de cost i de temps. La mitjana de temps per les Societats de Responsabilitat Limitada, un cop es fa la signatura a la notaria, és de 4 dies. En el cas dels autònoms, la constitució es realitza en un màxim de dues hores durant el mateix dia. Per d’altres formes jurídiques, com ara les Societats Civils Privades, Cooperatives ó Laborals, caldrà seguir els tràmits reglamentaris en cada cas.

Què és una SLNE?

La SLNE és una forma jurídica molt similar a la Societat de Responsabilitat Limitada, que va ser creada per facilitar als empresaris la creació de l’empresa en un termini més curt del normal i amb la possibilitat d’emprar mitjans telemàtics. Donat que, en els darrers anys, els mitjans telemàtics s’han estès prou com per poder crear Societats Limitades via on-line, la creació de SLNE ha disminuït substancialment. En qualsevol cas, podeu veure les característiques i avantatges d’aquesta forma jurídica.

Què cal tenir en compte abans de adreçar-se al punt PAE?. Formularis

Deixant de banda la part de la planificació de l’empresa, abans d’adreçar-se al punt PAE cal tenir clar els diferents aspectes de la forma jurídica que volem engegar. En aquest sentit, recomanem informar-se i assessorar-se sobre les diverses formes jurídiques existents, a més de les que es poden iniciar al punt PAE. Dit això, el Punt PAE Viladecans, facilita uns formularis en funció de cada forma jurídica i una documentació que s’haurà d’aportar:

Els formularis estan dissenyats per ser omplerts de manera digital. A cada formulari es fa menció de la documentació que s’haurà d’aportar en cada cas. De fet, en el cas de les SL ó SLNE, cal fer un tràmit previ abans d’adreçar-se al punt PAE. Un cop es tinguin omplerts els formularis necessaris, s’ha de demanar cita i enviar-los al correu electrònic: pae@viladecans.cat

Quin és aquest “tràmit previ” en els casos de SL ó SLNE?

L’únic tràmit previ que s’ha de fer abans d’acudir a la cita amb el Punt PAE és el relatiu a la denominació social de l’empresa. Aquest tràmit es pot fer on-line i comporta pagament de taxes, però varia en funció de:

I si vull registrar la meva marca o nom comercial?

Primer de tot, és important diferenciar entre els conceptes de Denominació Social de l’empresa i els conceptes de marca i nom comercial. Podeu conèixer les diferències entre aquests conceptes adreçant-vos a l’apartat de Preguntas frecuentes de la web de l’Oficina Española de Patentes y Marcas. A la mateixa web, mitjançant el Localizador de marcas, també podreu comprovar si la vostra proposta de reserva és possible o ja està protegida. També podeu conèixer una mica més aquest tema, navegant per la web de l’OEPM o be, emprant la Guia Multimedia que té la web. En qualsevol cas, procedir al registre correspon a l’usuari, mitjançant el web de l’OEPM.

En què consisteix la cita?

Durant la visita, el/la tècnic/a del PAE omplirà el Document Únic Electrònic (DUE) en una aplicació web on s’incorporen les dades principals (facilitades amb els formularis) i d’altres dades referents a l’activitat. Per aquest motiu, és important conèixer prèviament les característiques de l’activitat empresarial que engegarem, amb un assessorament previ.
En finalitzar la visita, la persona emprenedora disposarà d’un document que substitueix tots els documents oficials necessaris per a l’alta de l’empresa.

I després de la cita amb el punt PAE?

Després de la cita amb el PAE, la persona emprenedora tindrà la seva empresa gairebé en marxa. En el cas dels autònoms, l’activitat es considera iniciada (tret d’algunes particularitats). En el cas de les SL ó SLNE, el següent pas serà la cita notarial i, després d’aquesta, en uns 4 dies, l’empresa es considerarà constituïda i preparada per a l’inici d’activitats.
En qualsevol cas, cal tenir en compte que:

 • En cas de Declaració Prèvia (rebre factures abans de l’inici de l’activitat), el tràmit de comunicació d’inici d’activitat s’haurà de fer a la corresponent Delegació d’Hisenda, no pas al Punt PAE.
 • Qualsevol modificació posterior, s’haurà de fer als organismes corresponents (Agència Tributària, Seguretat Social, Oficina de Treball), no pas al Punt PAE.
 • La creació de l’empresa comporta una sèrie d’obligacions fiscals a tenir en compte. En cas de no conèixer be aquestes obligacions, es recomana la contractació d’una assessoria ó gestoria d’empreses.
 • El DUE no inclou la Comunicació d’Obertura de Centre de Treball, tràmit d’obligatori compliment que es pot realitzar posteriorment.

En cas de SL ó SLNE, puc escollir el notari que vulgui?

No exactament. Una de les particularitats del Sistema de Tramitació Telemàtica del CIRCE (STT-CIRCE) és que només aquells notaris que estiguin en el sistema, poden ser escollits per a la cita notarial. En el moment d’omplir el DUE en el punt PAE, es podrà escollir el notari que hi estigui adscrit al conveni.
Podeu fer una recerca prèvia dels notaris mitjançant la pàgina web del CIRCE: Buscador de notaris: per a SRL ó per a SLNE.

En qualsevol cas... es poden iniciar els tràmits de creació d'empresa on-line?

Sí. De fet, si un emprenedor disposa de signatura electrònica, mitjançant el Sistema de Tramitació Telemàtica del CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas), podrà fer tots els passos per sí sol, accedint a la web del CIRCE i seguint els passos de emplenament del Document Únic Electrònic (DUE). No obstant això, donat que el DUE demana informació que pot ser complexa, es recomana adreçar-se al punt PAE Viladecans, on se us assessorarà sobre els principals aspectes a tenir en compte.

CLOSE
CLOSE