Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Convocatòria per a docents. Can Calderón està buscant ampliar la seva base de dades de docents.

Per a la programació 2016-17, estan previstos els següents programes:

FOAP

Certificats de professionalitat:

-       Activitats de venda
-       Serveis per al control de plagues
-       Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals
-       Operacions auxiliars serveis administratius i generals
-       Activitats administratives en relació amb el client
-       Activitats auxiliars de magatzem
-       Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques
-       Confecció i publicació de pàgines web
-       Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions

Altres:

-       Anglès A1
-       Anglès A2
-       Anglès B1


JOVES PER L’OCUPACIÓ

Especialitats:

  • Activitats auxiliars de magatzem
  • Activitats auxiliars en el medi ambient

Per impartir els mòduls formatius dels certificats de professionalitat el formador o formadora haurà d’acreditar la competència docent d’acord amb l’article 13 del RD 34/2008, de 18 de gener pel qual es regulen els certificats de professionalitat. A més per poder impartir la formació corresponent a cadascun dels mòduls formatius dels certificats de professionalitat, han de complir els requisits específics que determinin al bloc IV dels reials decrets que els regulen.

Per impartir els cursos d’anglès, hauran d’acreditar les competències segons marca la normativa de referència que els regula.

 

REQUISITS GENERALS

 Competència docent

a. Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o del certificat de professionalitat de docència de la formació professional per a l’ocupació.

b. Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia o de Mestre en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la Psicologia o de la Pedagogia, o d’un títol universitari oficial de postgrau als esmentats àmbits.

c. Tenir una titulació universitària oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.

d. Tenir el Màster Universitari habilitant per a l’exercici de les Professions regulades de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els qui acrediten la superació d’un curs de formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.

e. Tenir una experiència docent contrastada d‟ almenys 600 hores en els últims deu anys en formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu.


Competència professional

a) Per a treballadors assalariats: Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de d’instituts Social de la Marina o de la mutualitat a què estiguessin afiliats, on consti l’empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, i contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit l’experiència laboral, en la qual consti específicament la durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat desenvolupada i d’interval de temps en què s’ha realitzat l’esdentada activitat.

b) Per a treballadors autònoms o per compte propi: Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de d’instituts Social de la Marina o de la mutualitat a què estiguessin afiliats, en la que s’especifiquin els períodes d’alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent i descripció de l’activitat desenvolupada i interval de temps en què s’ha realitzat la mateixa.

c) Per a treballadors voluntaris o becaris: Certificació de l’organització o empresa on s’hagi prestat l’assistència en la qual constin, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què s’han realitzat i el nombre total d’hores dedicades a les mateixes.
Can Calderón no pot definir el nombre concret d’activitats formatives que finalment es portaran a terme. La contractació es farà a mida que s’atorguin els projectes demanats.

Qualsevol docent interessat ha d’enviar el seu currículum a:    cancalderon1@viladecans.cat

Important: incloure les especialitats formatives i els mòduls en Assumpte del missatge i en el currículum.

CLOSE
CLOSE