Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Marcatge “CE”

La Marca CE va ser establerta per la Comunitat Europea a l’any 1995, prové del francès i significa “ Conformité Européenne “, Conformitat Europea, i és una marca imprescindible per a certs productes industrials o serveis que es vulguin comercialitzar dins de la Unió Europea.

El marcat CE sobre un producte indica que aquest compleix amb tots els requisits inclosos en les directives comunitàries que afecten al producte o servei, es a dir, que compleix les “Normes europees harmonitzades” que especifiquen tots aquests requisits i el procediment a seguir per obtenir la “conformitat del producte”. No és acceptable la conformitat parcial, s’ha de complir amb totes les directives d’aplicació al producte o servei. El marcat CE l’ha de posar sempre el fabricant o representant legal autoritzat.

Els requisits són especificacions adreçades a oferir i garantir un alt grau de protecció, en particular la protecció de la salut i de la seguretat dels usuaris, així com protecció de bens i del medi ambient.

La marca CE no implica qualitat del producte o servei.

Per a més informació es poden consultar les següents pàgines:

- Directives europees

(http://www.newapproach.org)

- Grups de productes o serveis afectats (http://www.newapproach.org/legislation/guide/document/)

- Referències i lectures:

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE