Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Què és la llicència municipal d’activitat i a qui l’afecta ?

Què és la llicència municipal d'activitat i a qui l'afecta ?

 Qualsevol persona que vulgui realitzar a Viladecans alguna activitat, fer una instal·lació, obrir un establiment comercial o industrial, i ja sigui de caràcter públic o privat, ha de posar-ho en coneixement de l’Ajuntament o bé sol·licitar la llicència municipal.

La normativa actual, regulada bàsicament a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, a la Llei 16/2015 de simplificació administrativa i a l’Ordenança municipal, s’estableix que l’Ajuntament intervé per garantir la salut i la seguretat de les persones i els béns, la tranquil·litat dels veïns i la convivència veïnal i per protegir el medi ambient, el territori i l’entorn urbà, els béns públics, el creixement econòmic i social equilibrat i sostenible i els drets dels usuaris i els consumidors.

L’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública de Viladecans, de l’any 2014 regula el sistema d’intervenció administrativa de l’Ajuntament sobre les instal·lacions, els establiments i les activitats, i determina que les activitats, segons la seva incidència ambiental, estan sotmeses a diferent règim d’intervenció.

Així, la gran majoria de les activitats estan subjectes al règim de comunicació o de declaració responsable (comerços, oficines, etc), amb una tramitació molt senzilla que bàsicament consisteix en que el titular posa en coneixement de l’Ajuntament que vol iniciar una activitat,  presenta la documentació exigida segons el tipus d’activitat i paga la taxa d’obertura.

Aquesta comunicació o declaració responsable li habilita, des d’aquest moment, per exercir l’activitat.

Un cop presentada la comunicació, l’Ajuntament comprovarà que compleixi amb els requisits exigits, farà si s’escau, una inspecció i, si tot és correcte, l’activitat comunicada quedarà legitimada.

Aquelles activitats (tallers de planxa i pintura, bars musicals, etc.) que són susceptibles d’afectar al medi ambient, a la seguretat o a la salut de les persones, han de sol·licitar la llicència municipal i fins que no s’hagi fet una actuació de control per part dels tècnics municipals, no podran exercir.

En cas d’exercir l’activitat sense haver fet la comunicació preceptiva o haver sol·licitat la llicència municipal, i prèvia comprovació dels inspector municipals, l’Ajuntament podrà ordenar el tancament de la mateixa.

A l’oficina Viladecans Atenció a les empreses, situada a Can Calderon, es pot sol·licitar tota la  informació necessària per engegar l’activitat i es poden  tramitar  tots els permisos necessaris.

Aquesta informació ha estat el·laborada per l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilidat

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE