Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Nous prèstecs preferents per a persones emprenedores i empreses de recent creació

euroestilizadoEl Departament de Treball ha creat Inicia Finançament, una nova línia de préstecs en condicions preferents de la que es poden beneficiar les persones emprenedores i treballadores autònomes que volen posar en marxa un pla d’empresa viable o les empreses recentment constituïdes (fins a tres anys d’antiguitat) per a projectes d’ampliació o millora.  

Els préstecs poden ser destinats a: 

1. finançar inversions en immobilitzat material o immaterial, despeses necessàries per a la posada en funcionament de l’empresa o la seva ampliació o millora, així com per a la incorporació de noves tecnologies de la informació i les comunicacions. Més concretament, es consideraran accions susceptibles de rebre aquest prèstec,  les inversions en terrenys, construccions i instal·lacions tècniques, maquinària i equipament, així com els actius immaterials vinculats a les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, patents, llicencies i despeses de constitució i posada en marxa.

2. finançar circulant, és a dir, les despeses en mercaderies i matèries primeres, les operatives, com les nòmines i la seguretat social, els tributs i d’altres despeses en serveis externs, tals com els transports, les assegurances i la publicitat.

Els requisits són els següents:

a) Haver creat una empresa en els darrers tres anys anteriors a la data de publicació d’aquesta Ordre i estar donades d’alta a l’IAE dins del mateix període, o acreditar la voluntat de crear-la amb les condicions que s’estableixen en aquesta Ordre.

b) Tenir menys de 10 treballadors/es.

c) Tenir menys de dos milions d’euros de facturació anual.

d) Acreditar el domicili social a Catalunya tant en el cas de l’empresa ja constituïda com en el de l’empresa que es vol constituir.

e) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, i de Seguretat Social.

f) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

g) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de prevenció de riscos laborals, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

h) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

i) No trobar-se afectades per les situacions següents: Incidències RAI, ASNEF i/o judicials; fons propis negatius, pèrdues continuades en els darrers tres exercicis, altres rebuts pendents i/o impagats; CNAES núm.: 3110, 6820 (promoció immobiliària); 4941 i 4942 (transport de mercaderies per carretera); 01 i 02 (agrícola i ramadera); 03 (pesca), i 051, 0520, 0892 i 0990 (extracció de minerals).

j) Tenir concedit un aval d’una entitat financera, d’una societat de garantia recíproca, o un aval de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA), que garanteixi el 100% del principal del préstec que se sol·liciti.

Condicions financeres dels préstecs:

Inversions :  import  entre 15.000-60.000€,  termini 1 any de carència + 4 anys d’amortització, tipus d’interès 0%, comissions, 0€

Circulant: entre 15.000€-60.000€, termini 1 any de carència + 2 anys d’amortització (quotes mensuals),  tipus d’interès 0% , comissions 0 €

Termini de presentació de sol·licituds

Les empreses i les persones emprenedores i treballadores autònomes que reuneixin els requisits que estableix aquesta Ordre podran sol·licitar els ajuts a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, com a màxim, el 29 d’octubre de 2010.  

Per a mes informació:
https://www.gencat.cat/diari/5711/10217100.htm

i també al Servei de creació d’empreses del centre Can Calderon (93.635.18.04)

Comparteix
  1 comentari
  1. Cal remarcar, són préstecs sense interessos ni comissions, per a empreses de menys de tres anys i també són útils per finançar tresoreria!

   Aprofiteu!

  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE