Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Formació per a aplicadors de tatuatge, pírcing i/o micropigmentació

Arran d’una consulta que ens van fer, vam trobar aquesta informació sobre la formació necessària per exercir  una activitat que té a veure amb la salut i amb la estètica. Per si algú més està  interessat, la publiquem.

 Les funcions d’aplicador o aplicadora de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing només poden ser exercides per aquelles persones que puguin acreditar, abans d’iniciar l’activitat, que reuneixen els requisits de formació corresponents.

La formació es pot adquirir en un centre de formació homologada per l’ Institut d’Estudis de la Salut (IES) o es pot convalidar una activitat de formació ja realitzada, sempre que els continguts formatius siguin de característiques i durada equivalents al dels cursos homologats.

A qui va dirigit?
A les persones que vulguin realitzar pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing.

Tipus d’activitat:

1.Tatuatge: procediment de decoració del cos humà mitjançant la introducció de pigments colorants a la pell per mitjà de puncions.
2.Micropigmentació: procediment d’embelliment de llavis, celles, ulls, arèola mamària i camuflatge de cicatrius, cremades i altres discromies, mitjançant la introducció de pigments colorants a la pell per mitjà de puncions.
3.Pírcing: procediment de decoració del cos humà consistent en la perforació de pell, mucoses o altres teixits amb la finalitat de penjar joies i objectes de metall. Queda exclosa de la definició de pírcing la perforació del lòbul de les orelles mitjançant la tècnica de subjecció de l’arracada de manera automàtica, estèril o d’un sol ús.

Buscar un centre homologat:

Institut d’Estudis de la Salut (IES) – Roc Boronat, 81-95. – Barcelona
Telèfon d’informació 93 551 38 19

1.S’informa per telèfon de com obtenir el llistat de centres a través del web de l’IES, i en el cas de no tenir la possibilitat de consultar per Internet, s’ofereix la possibilitat d’enviar el llistat per correu postal o per fax.
2.Consultar els centres acreditats per impartir la formació del curs higiènicosanitari.

Programa de formació:

El programa de formació ha de tenir una durada de 35 hores, incloent les pràctiques i l’avaluació. El seu contingut bàsic es reparteix de la següent manera:

1.Conceptes anatòmics i fisiologia bàsica de la pell i les mucoses (2 h).
2.Microbiologia bàsica (2 h).
3.Malalties de transmissió hemàtica i cutània- mucosa (2 h).
4.Conceptes d’asèpsia , desinfecció i esterilització (3 h). Mètodes de desinfecció i d’esterilització.
5.Seguretat i salut en el treball: riscos específics de l’activitat i la seva prevenció ( 2 h) Aspectes generals de seguretat i salut laboral relacionats amb les instal·lacions i el mobiliari. Riscos derivats del contacte amb els agents biològics i la seva prevenció (rentats de mans, protecció de ferides i lesions de la pell i vacunes). Riscos en relació amb els productes i materials utilitzats i amb els equips de treball i instrumental.
6.Locals i instal·lacions (1.30 h) Condicions higienicosanitàries Instal·lacions i productes necessaris Neteja i desinfecció dels locals
7.Utensilis i material d’ús (2.30 h) Per tècniques de pírcing Per tècniques de tatuatge i micropigmentació
8.Mesures preventives (2 h) Cures pre i postaplicacions Indicacions i contraindicacions
9.Informació a les persones usuàries (2 h)
10.Residus: Concepte, tipologia i gestió (1 h)
11.Règim de responsabilitat civil: Nocions bàsiques (1 h)
12.Marc legal: Normativa d’aplicació als establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació (2 h)
13.Assistència sanitària immediata: (3 h) Nocions bàsiques Activació del sistema d’emergències de Catalunya
14.Pràctiques: (8 h) Higiene dels utensilis Pràctiques higièniques d’aplicació Habilitats comunicatives per a la informació de la persona usuària Pràctiques d’assistència sanitària immediata
15.Avaluació objectiva individual (1 h)

 Normativa aplicable

RESOLUCIÓ SSS/1886/2002, de 7 de març, per la qual s’eximeixen determinades titulacions professionals de la realització dels cursos de formació per a aplicadors de tatuatges i/o pírcing que preveu el Decret 28/2001, de 23 de gener.   (DOGC núm. 3667 publicat el 01/07/2002)

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE