Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Busquem 1.000 persones emprenedores

projectatEl Programa Projecta’t seleccionarà 1000 persones emprenedores que estiguin en el procés de creació, llançament o creixement de la seva empresa. 

Què és el Programa Projecta’t?
És un programa destinat a donar un suport personalitzat a 1000 persones emprenedores que tinguin un projecte empresarial o empreses amb possibilitats de creixement i consolidació.


Quins són els objectius?
El Programa Projecta’t ofereix un itinerari intensiu d’acompanyament, assessorament i formació per millorar les capacitats empresarials de les persones emprenedores que estan en procés de creació, llançament o creixement de la seva empresa. Les diferents accions del programa aniran encaminades a:
· Millorar les habilitats i donar suport a les persones emprenedores per tal d’estimular la creativitat i transformar-la en innovacions rendibles.
· Incrementar les possibilitats de desenvolupament i creixement de les empreses i dels projectes de les persones emprenedores.

Quins serveis tindran les persones participants?
500 d’aquestes persones podran beneficiar-se de les següents activitats formatives:
· Seminaris de formació desenvolupats per una escola de Negocis.
· Càpsules de creixement: itinerari formatiu individualitzat en camps clau de l’emprenedoria.
A més, 500 persones més realitzaran un itinerari personalitzat complet que a més de les activitats anteriors inclourà:
· Entrenament empresarial: reunions d’orientació en el desenvolupament del negoci amb personal tècnic especialitzat.
· Mentoring amb professionals: trobades amb persones empresàries consolidades.
· Valoració dels projectes per a la recerca de finançament.

Qui pot participar?
Poden participar les persones emprenedores que, dins de l’àmbit territorial de Catalunya i a data de la sol·licitud, reuneixin, entre d’altres, els següents requisits:
· Haver creat la seva pròpia empresa en els darrers tres anys o tenir la voluntat de crear-la.
· Subscriure un compromís per participar en el programa objecte de la subvenció i realitzar totes les actuacions que aquest comporti.
· Acreditar el domicili social a Catalunya.
Als efectes d’aquesta convocatòria s’entendrà com a data de creació de l’empresa:
· Per a les persones autònomes: data d’alta de l’IAE/ comunicació d’alta, document 036/037.
· Per a les societats mercantils: data d’inscripció al Registre mercantil.
· Per a les societats cooperatives: data d’inscripció al Registre General de Cooperatives de Catalunya.
Consulteu el web del programa per conèixer tots els requisits i la documentació a presentar.

Quin és el termini per a la presentació de sol·licituds?
Fins el 7 de juny de 2010 (inclòs).

Com puc presentar la meva candidatura?
Les persones interessades en participar en el Programa Projecta’t hauran de presentar la següent documentació:
· Sol·licitud de participació signada.
· Fitxa de presentació de la seva empresa/idea de negoci.

La sol·licitud es pot aconseguir per dues vies:

· A través d’una entitat col·laboradora d’INICIA: per la creació d’empreses. En aquest cas, el Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon es una d’elles

 · Omplint i descarregant la sol·licitud a través del web www.inicia.gencat.cat . Cal presentar-la degudament emplenada, signada i amb la documentació corresponent a la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses del Departament de Treball. També es pot presentar als Serveis Territorials del Departament de Treball.
Quins són els criteris de valoració per seleccionar les persones beneficiàries?
· El projecte empresarial i la seva viabilitat comercial, organitzativa i financera.
· Nombre de treballadors/ores i previsió de creació de llocs de treball.
· Component innovador: grau d’innovació de l’empresa o del projecte empresarial, dels seus productes i serveis i de la incorporació de noves tecnologies.
· Perspectives de futur i estratègia de creixement: possibilitats que tindrà l’empresa o el projecte empresarial per assolir el creixement en la seva estructura comercial, organitzativa i financera.
· Compromís de responsabilitat social: empreses o projectes empresarials que tinguin en compte criteris de defensa i protecció del medi ambient, així com la igualtat d’oportunitats i la salut i seguretat en el treball.
· Es valorarà aquelles persones emprenedores que hagin rebut o estiguin rebent el suport i l’assessorament d’una entitat d’INICIA: per la creació d’empreses.
·Es donarà prioritat a persones joves, fins a 30 anys inclosos, dones i persones en situació d’atur.

Per a més informació: 

Centre de Promoció Económica i Serveis a les Empreses de Can Calderon, carrer Andorra 64, 08840-Viladecans, 93 635 18 04. Demanar per Gloria Hernández

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE