Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Algunes subvencions interessants

SUBVENCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ A CATALUNYA D’ESDEVENIMENTS AUDIOVISUALS, I PER A LA SEVA PROMOCIÓ I DIFUSIÓ

Termini de presentació de sol•licituds: 7 de juny de 2011

L’Institut Català de les Indústries Culturals de la Generalitat de Catalunya convoca subvencions per a l’organització a Catalunya d’esdeveniments audiovisuals, així com la seva promoció i difusió. S’inclouen, entre d’altres, els festivals, les mostres i els cicles de cinema, els mercats, els premis, les jornades i els congressos.

Poden optar a les subvencions les empreses domiciliades a Catalunya o en un estat membre de la Unió Europea, així com les entitats públiques i/o privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya.

Per poder optar a la subvenció:

*  L’esdeveniment haurà de tenir lloc al territori de Catalunya.
*   En el cas d’empreses i entitats privades sense ànim de lucre, l’esdeveniment ha de comptar almenys amb el suport econòmic d’una entitat pública catalana.
* El termini en què s’ha de dur a terme l’activitat és de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2011.

La quantia de la subvenció no pot superar el 50 % del total del pressupost. Per a més informació podeu consultar les bases i la convocatòria:
*  Bases, https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5142/08136134.pdf
* Convocatòria, http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5871/11103071.pdf

AJUDES PER A LA PROMOCIÓ DE CENTRES DE SUPORT A EMPRENEDORS

Termini per a la presentació de les sol•licituds: 11 de juny de 2011

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç convoca ajudes amb la finalitat d’incentivar el desenvolupament d’actuacions que afavoreixin el Centre de Suport a Emprenedors (CEAE) amb l’objectiu d’ampliar la cobertura i millorar la qualitat dels serveis de suport que presten els emprenedors.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les entitats públiques de caràcter autonòmic o local, les corporacions locals, les comunitats autònomes i les entitats privades sense ànim de lucre.

Tots els projectes i actuacions es realitzaran amb la modalitat de cooperació, és a dir,que en el seu desenvolupament hi participin tres o més beneficiaris.

Les actuacions subvencionables són:

* Implementació de metodologies comunes innovadores d’assistència a PIME i emprenedors.

* Establiment de nous serveis de recolzament especialitzats.
* Utilització compartida d’infraestructures de recolzament (serveis TIC, etc.).
* Desenvolupament de projectes conjunts per a la millora de la capacitació del personal tècnic dels Centres.
*  Realització de jornades, seminaris, etc., que contribueixin al treball en xarxa.
*  Participació dels Centres en xarxes internacionals de recolzament a emprenedors.
* Realització de projectes d’intercanvi de personal entre centres.
* L’elaboració, adquisició o implantació d’eines que serveixin per a la cooperació entre centres.

Se subvencionaran fins al 75 % de les despeses subvencionables fins a un màxim de 50.000 euros. Per a més informació podeu consultar aquesta convocatòria a l’enllaç següent: http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/10/pdfs/BOE-A-2011-8193.pdf
SUBVENCIONS DESTINADES A LA PROMOCIÓ DE L’EMPRENEDORIA EN EL MARC DEL PROGRAMA “EMPRENEM JUNTS”

Termini per a la presentació de les sol•licituds: 9 d’agost de 2011

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç convoca ajudes destinades a la promoció de l’emprenedoria. Les ajudes a la promoció de l’emprenedoria s’articulen en els següents subprogrames:

 A. Subprograma d’accions estratègiques per al foment de l’emprenedoria.
 B. Subprograma de recolzament a la celebració de jornades de reconeixement a la persona emprenedora.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes:

 L’administració de les comunitats autònomes, ens i organismes púbics que en depenen.
 Les entitats locals, els organismes autònoms i els ens públics que en depenen.
 Les entitats públiques empresarials, societats mercantils altres ens de dret públic vinculats o que depenen de les Administracions de les comunitats autònomes o de les entitats locals.

Les actuacions tindran com a finalitat:

Subprograma A:

 Accés dels emprenedors a sistemes regionals i nacionals d’innovació.
 La capacitació empresarial i desenvolupament d’habilitats emprenedores.
 La generació de clústers per potenciar la transregionalització de les PIME.
 El desenvolupament de hubs d’emprenedoria.
 L’educació en emprenedoria dels diferents nivells educatius.
 Els fòrums de finançament integrat d’empreses.
 Les iniciatives d’emprenedoria a col•lectius en risc d’exclusió social.
 Programes d’impuls a les PIME per a accés a programes comunitaris, etc.

Subprograma B:

 Difusió d’instruments públic-privats orientats al desenvolupament de la carreraprofessional de l’emprenedor i la seva empresa.
 Formar l’emprenedor per afrontar els obstacles associats al desenvolupament  empresarial.
 Fomentar l’emprenedoria i l’empresa com a carrera professional enriquidora, etc.

L’import de la subvenció anirà en funció del subprograma:

 A: es finançarà el 60 % del pressupost amb un màxim de 150.000 euros.
 B: es finançarà el 40 % del pressupost amb un màxim de 100.000 euros.

Per a més informació podeu consultar aquesta convocatòria a l’enllaç següent:
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/09/pdfs/BOE-A-2011-8115.pdf

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE