Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Ajut vigent per a persones treballadores autònomes

Renda  formació autònoms

euroestilizadoEl 25 de febrer de 2010 es va publicar al DOGC l’ Ordre TRE/77/2010, de 19 de febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de l’ajut temporal extraordinari Renda formació autònoms, dins el marc del projecte IMPULS, consistent en subvencions per afavorir la integració professional i laboral de les treballadores i els treballadors autònoms que hagin cessat en la seva activitat empresarial a Catalunya. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 31 de desembre de 2010.

Objecte

Aquest ajut s’adreça a les treballadores i els treballadors autònoms que, havent realitzat una activitat professional o empresarial a Catalunya, hagin cessat la seva activitat econòmica a partir de l’1 de gener de 2009 i que no rebin cap altra prestació, subsidi o ajut públics amb la mateixa finalitat.

Persones beneficiàries

Podran sol·licitar aquest ajuts les treballadores i els treballadors autònoms que realitzaven una activitat professional o empresarial a Catalunya i que hagin cessat la seva activitat.
Per tant aquí queden exclosos els membres de l’òrgan d’administració de societats mercantils i els socis i sòcies de cooperatives de treball que cotitzin en el RETA ( Règim Especial de Treballadors Autònoms).

Requisits

 1. Acreditar l’exercici exclusiu d’activitat empresarial o professional per compte propi a Catalunya i constar d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA) durant al menys tres anys ( 3 anys dels últims 5).
 2. Tenir menys de 65 anys.
 3. Haver declarat el cessament de la seva activitat i inscrit a la corresponent Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), durant dos mesos ininterrompudament.
 4. La renda de la seva unitat familiar no ha de superar el 75% del salari mínim interprofessional (és a dir, que els ingressos familiars, dividits entre tots els membres, no han de superar els 475 euros per cadascun).
 5. Subscriure un compromís per a realitzar un itinerari d’orientació específica, així com l’assistència obligatòria als cursos de formació durant almenys el període de pagament de la subvenció, per un mínim de 180 hores.
 6. Estar empadronat/ada a Catalunya.
 7. No rebre cap altra prestació, subsidi o ajut públics amb la mateixa finalitat.
 8. No haver rebutjat injustificadament participar en programes públics d’ocupació.
 9. Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat,  i de Seguretat Social.
 10. No haver estat sancionades en resolució ferma en els últims tres anys per la comissió d’infracció molt greu en matèria de relacions laborals, o en els últims cinc anys per la comissió d’infracció molt greu en matèria de prevenció de riscos laborals. 

Import i durada de les subvencions

L’ajut consistirà en una subvenció per un import total de 2.550 euros que es farà efectiva en sis pagaments de 425 euros cadascú.

Termini de presentació de sol·licitudsLes persones treballadores autònomes que reuneixin els requisits establerts en aquesta Ordre podran sol·licitar les subvencions a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 31de desembre de  2010.

On es tramita  

La sol·licitud es formularà en l’imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web del Departament de Treball (www.gencat.cat/treball/); degudament emplenada i amb la documentació que correspongui, s’haurà de presentar a l’Oficina de Treball que li correspon per domicili a la persona sol·licitant i en la qual ha de constar inscrit com a demandant d’ocupació pel període mínim establert.

Trobareu tota la informació al PDF adjunt.  

Annex: DOGC Ordre TRE/77/2010

Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE