Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

El contracte indefinit de suport a l’emprenedor

Pablo Jerez és l’autor d’aquest article.

Amb la reforma laboral publicada al 11/02/2012 apareix una nova variant del contracte indefinit amb unes condicions ”especials” referides principalment a incentius fiscals i bonificacions a la Seguretat Social.

Els requisits per poder formalitzar aquest tipus de contracte son els següents:

 • L’empresa tindrà en el moment de la contractació menys de 50 treballadors.
 • El contracte haurà de ser per temps indefinit, a jornada completa i per escrit — Model PE/151.
Amb aquesta modalitat de contractació el període de prova serà d’un any.

Incentius fiscals:

 • Per la primera contractació per part de l’empresa, si es contracta a un treballador amb menys de 30 anys, deducció fiscal de 3.000 euros
 • En cas de contractar a un treballador que porti més de tres mesos cobrant la prestació per atur, l’empresa tindrà dret a una deducció del 50 % de la quantitat pendent de percebre de l’atur per part del treballador en el moment de la contractació amb un màxim de 12 mensualitats.

Bonificacions a la seguretat social

Les bonificacions a la Seguretat Social seran les següents sempre que la contractació sigui de treballadors inscrits al Servei Públic d’Ocupació: 

 • Joves entre 16 i 30 anys, bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social durant tres anys, amb les quantitats de 83,33 euros/mes (1.000 euros/any) en el primer any; de 91,67 euros/mes (1.100 euros/any) al segon any, i 100 euros/mes (1.200 euros/any) en el tercer any.
 • Majors de 45 anys inscrits com a demandants de treball almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació, bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social, de 108,33 euros/mes (1.300 euros/any) durant 3 anys.
En cas de resolució de la relació laboral abans dels tres anys, l’empresa haurà de retornar les quantitats excepte en el següents casos: extinció del contracte de treball per acomiadament disciplinari declarat o reconegut com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador.

Fonts:

Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf

SEPE –  http://www.sepe.es/contenido/ca/empleo_formacion/empresas/contratos_trabajo/ED0104.html

Escrit per Pablo Jerez

Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE