Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Com reclamar impagats?

impagados__network__A partir d’una consulta realitzada al servei d’empreses vàrem recollir informació sobre un tema que -pensem- pot ser d’utilitat  a alguna otra persona sobre el procediment que s’ha de seguir en el cas d’haver de reclamar per  impagament, cosa massa  freqüent últimament. Seguidament trobarèu un escrit breu sobre el tema i les referències on ampliar aquesta informació. 

La Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil preveu l’accés personal dels ciutadans a la justícia sense necessitat dels serveis d’advocat i procurador, mitjançant el judici verbal, per a reclamacions de poca quantia, i mitjançant el procés monitori. 

El procediment monitori és per a reclamacions que no excedeixin de 250.000 euros, (art. 812 LEC) sempre que es tracti de deutes dineraris, vençuts i exigibles. Per presentar una petició de procediment monitori podeu utilitzar l’imprès que podeu descarregar als links,  al qual cal adjuntar el document del qual resulti el deute (qualsevol signat o segellat pel deutor o, fins i tot, factures, albarans, telegrames o telefax, o d’altres confeccionats pel creditor sempre que siguin dels que habitualment documenten crèdits i deutes en les relacions de què es tracti). 

Un cop hagueu presentat la sol·licitud i l’admetin a tràmit, el jutjat requerirà el deutor perquè en un termini de 20 dies us pagui o manifesti, mitjançant escrit, les raons per les quals no us deu totalment o parcialment la quantitat reclamada. 

Un cop fet el requeriment, pot passar:

Que el deutor us aboni el deute, supòsit en el qual finalitzarà el plet.

Que el deutor no us pagui ni doni raons per escrit per no pagar. En aquest cas el/la secretari/ària judicial dictarà un decret amb el qual donarà per acabat el procés monitori. El jutjat us traslladarà aquest decret perquè insteu el despatx d’execució mitjançant una sol·licitud. 

Si el deute és superior a 900 euros, cal advocat i procurador per als tràmits d’execució.

Si el deutor s’oposa per escrit al pagament, cal distingir segons si la reclamació excedeix de 6.000 euros o no.

Si no supera els 6.000 euros, el jutjat us comunicarà el dia i l’hora en què se celebrarà el judici verbal, al qual heu d’anar amb les proves que cregueu oportunes (testimonis, documents, etc.). Heu de tenir en compte que si la reclamació supera els 900 euros, serà necessària l’assistència d’advocat i de procurador.

Si la quantitat reclamada sobrepassa els 6.000 euros, el/la secretari/ària judicial us donarà el termini d’un mes perquè, si ho voleu, presenteu una demanda per reclamar el deute. En aquest supòsit és imprescindible l’assistència d’un advocat i d’un procurador. Si no presenteu la demanda, es finalitzaran les actuacions i haureu d’atendre les costes causades al deutor. 

Què cal fer?

Primer reunir tota documentació que creieu pertinent com a prova: emails, factures, albarans, comprovants de entrega, etc… tot rastre de l’operació comercial que heu fet.

La petició inicial de procés monitori cal presentar-la en el jutjat de primera instància del domicili o residència de la persona deutora o, si no es coneix, en el del lloc on pugui ser localitzada. Excepte en contractes de transport. Un cop presentada la petició, juntament amb els documents establerts per a aquest tipus de procediment, el jutjat, si estima que concorren els requisits legals, ha de decidir requerir el pagament a la persona deutora perquè, en el termini de vint dies, pagui o hi comparegui i al·legui, en un escrit d’oposició, les raons per les quals, al seu entendre, no deu, en tot o en part, la quantitat reclamada.

 En el pitjor dels casos el client pot continuar sense respondre i per tant podríem anar a judici verbal, que si és menor el deute de 900 euros pot fer-se sense assistència d’advocat i procurador. 

Tot i així, aquesta reforma que ha permès millorar el cobrament de moltes factures impagades als petits empresaris sense haver de lluitar amb costos judicials, no treu la bona utilitat dels advocats i procuradors en aquests requeriments.

 Sobretot, documenteu bé tota operació comercial, les factures com a prova són millors quan tenen lògicament signatures del client, segells, etc… que proven la participació i aprovació del client.

 Per a més informació visiteu les webs del Departament de Justícia i del Poder Judicial, on trobareu uns fullets que expliquen el procediment, uns formularis per presentar la petició inicial i consells bàsics. 

ADMINISTRACIÓ DE JUSTICIA DE CATALUNYA

PROCÉS MONITORI

http://www20.gencat.cat/portal/site/Adjucat/menuitem.40d42877cce9f176b1893110b0c0e1a0/?vgnextoid=5b6b754646dc6110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5b6b754646dc6110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

 

TRIPTIC INFORMATIU

http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetDoc?DBName=dPortal&UniqueKeyValue=153621&Download=false&ShowPath=false

 

FORMULARI DE PETICIÓ INICIAL

http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/proces_monitori.doc

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE