Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda

Subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda

S’han publicat al DOGC les bases per regular l’atorgament de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, l’artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

Persones beneficiàries:

a) Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

b) Entitats de comerç, serveis, artesania i moda sense ànim de lucre: associacions, gremis, federacions i agrupacions.

Quantia

 - La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.

 - La despesa mínima subvencionable, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut s’estableix a cada programa.

Actuacions i despeses subvencionables

Es consideraran subvencionables aquelles despeses que s’imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, resultin estrictament necessàries i que s’hagin realitzat durant el període d’execució de l’actuació i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari abans de la finalització del termini de presentació de la justificació econòmica.

Sol·licituds i documentació

- Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat).

- La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.

Procediment de concessió

- El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència competitiva que preveu l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, mitjançant el prorrateig de l’import global màxim destinat a aquestes subvencions, tenint en compte, a l’hora de determinar el seu import, la puntuació obtinguda de les sol·licituds presentades.

-  L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és la persona que ocupi el càrrec de cap de l’Àrea de Comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Programes

1. Competitivitat de l’empresa a través de les entitats.

2. Participació d’empreses artesanes a fires professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.

3. Internacionalització de la moda.

Podeu consultar el text íntegre de la resolució en aquest link.

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE