Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Subvencions d’Economia Cooperativa

Cooperatives

Cooperatives

Oberta la convocatòria per a l’any 2010 per presentar les sol•licituds per a la concessió de subvencions destinades al desenvolupament de les empreses d’economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals

Línia 1:  subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/res o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals
Línia 2: subvencions als projectes empresarials de cooperatives i societats laborals de nova creació
Línia 3: subvencions als projectes empresarials d’enfortiment i intercooperació destinades a cooperatives i societats laborals
Línia 4: subvencions a les entitats representatives de l’economia cooperativa
Línia 5: subvencions per a la promoció, difusió i investigació de l’economia cooperativa

Beneficiaris
línia 1
: Les cooperatives i societats laborals.
Queden excloses d’aquesta línia de subvencions les sol•licituds que presentin empreses que pertanyin al sector del transport o que duguin a terme les activitats relacionades amb la producció, primera transformació o comercialització a l’engròs dels productes que figuren a l’annex 1 del tractat constitutiu de la Comunitat Europea i les activitats d’exportació.
Línia 2: Les cooperatives i societats laborals de nova creació.
S’exclouen de manera expressa les cooperatives de 2n grau, i les cooperatives i societats laborals procedents d’un procés de fusió
línia 3: Les cooperatives i societats laborals, els grups cooperatius i les cooperatives de 2n grau.
línia 4: les federacions de cooperatives de Catalunya i la Federació de Societats Laborals de Catalunya.
línia 5: les administracions locals de Catalunya i ens dependents, les universitats, les cooperatives, les societats laborals, les fundacions i les associacions sense ànim de lucre.

Àmbit temporal de les actuacions que poden accedir a les subvencions:
Línia 1: des de l 7 de maig de 2009 a 16 de març de 2010
Línies 2 i 3: des de l’1 de gener de 2010 a 31 d’octubre de 2010. Pel que fa a les empreses constituïdes amb posterioritat al 7 de maig de 2009, podran presentar les despeses des de la data de la seva constitució.
Línies 4 i 5: des de l’1 de gener de 2010 a 31 d’octubre de 2010
 
El termini de presentació de les sol•licituds finalitza el dia 15 d’abril de 2010.
Quantia de les subvencions

Línia 1: 5.500€ per a persones que pertanyin als següents col•lectius:
 Desocupats/des de menys de 25 anys
 Desocupats/des més grans de 45 anys.
 Desocupats/des de llarga durada que hagin estat sense feina i inscrites a la corresponent oficina d’ocupació durant almenys 12 dels darrers 16 mesos o durant 6 mesos dels anteriors 8 mesos en cas de tenir menys de 25 anys.
 Desocupats/des a les quals s’hagi reconegut l’abonament de la prestació per desocupació en la seva modalitat de pagament únic, sempre que el període de prestació per desocupació que tinguin reconegut no sigui inferior a 360 dies si tenen 25 anys o més, i a 180 dies si tenen menys de 25 anys.
 Dones desocupades que s’incorporin com a sòcies treballadores o de treball durant els 24 mesos següents a la data del part, adopció o acolliment.
 Desocupats/des discapacitades, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 Desocupats/des en situació d’exclusió social pertanyents a algun dels col•lectius previstos al programa de foment de l’ocupació vigent a la data d’incorporació com a soci.
 Treballadors/res vinculats/es a l’empresa amb contracte de treball de caràcter temporal no superior a 24 mesos, amb una vigència mínima de sis mesos a la data de sol•licitud de la subvenció.
 Desocupats discapacitats amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% la subvenció arribarà a 10.000 euros i desocupats amb risc d’exclusió social 8.000 euros.

Línia 2: Són actuacions subvencionables del projecte de creació:
 Despeses de constitució, incloses les despeses ocasionades per la redacció del pla d’empresa o el pla de transformació (estudis de viabilitat i assessorament en el procés de creació).
 Serveis i assessoraments externs. Es considera subvencionable qualsevol estudi de viabilitat i assessorament economicofinancer, comercial o d’altre índole que es consideri necessari per al desenvolupament del projecte de creació
El cost total del projecte no pot superar els 100.000 euros.
L’import mínim del cost del projecte de nova creació ha de ser de 15.000 euros, sumant el cost de les diferents despeses subvencionables .

Línia 3:
Actuacions subvencionables:
 Serveis i assessoraments externs
 Contractació de personal directiu. Subvenció dels costos laborals de fins a 10 mesos de contractació.
 Suport a la inversió: adquisició d’immobilitzat material i immaterial.
El cost total del projecte no pot superar els 170.000 euros.
La suma de les despeses subvencionables de les activitats ha de suposar, com a mínim, 60% del cost total del projecte presentat.
L’import mínim del cost del projecte ha de ser de 20.000 euros, sumant el cost de les diferents despeses subvencionables

Línia 4:
Subvencions per finançar parcialment les despeses generals de funcionament de les federacions de cooperatives i la Federació de societats laborals catalanes fins a 300.000€
Subvencions per finançar projectes de foment i promoció de l’economia cooperativa, pot arribar a ser del 100% del cost del projecte, fins a un màxim de 300.000 euros per projecte.

Línia 5:
Dinamització territorial de l’economia cooperativa:  Fins a 24.000 euros de subvenció per a finançar les despeses salarials del projecte de dinamització i fins un màxim del 80% del cost total del projecte. El percentatge arribarà al 90% en municipis amb població inferior als 5.000 habitants

Activitats de difusió i foment: Es poden arribar a subvencionar el 100% de les despeses del cost del projecte, i fins un màxim de 60.000 euros, per entitat. Les despeses indirectes d’organització, administració i gestió no poden superar el 20% del cost total del projecte.
Activitats d’investigació. Beques, direcció i publicacions dels treballs d’investigació: Es poden arribar a subvencionar el 100% de les despeses del cost del projecte, i fins un màxim de 18.000 euros per projecte. Fins a 12.000euros en concepte de beques per al personal investigador i per any. Es poden a arribar a subvencionar fins a tres anys el mateix projecte. El límit per a les despeses de direcció és del 20% del projecte d’investigació.
Els sol•licitants podran rebre fins a un màxim de 80.000 euros per convocatòria anual.
Presentació telemàtica de sol•licituds:
Recordeu que, aquest any, només es pot fer la sol•licitud mitjançant presentació telemàtica i, per fer-ho, serà imprescindible disposar de certificat de signatura electrònica. Juntament amb la sol•licitud s’hauran de presentar també tots els documents que l’Ordre estableix via telemàtica, ja que no es podrà cursar cap document en suport paper.

Per més informació podeu consultar el següent enllaç: Departament de Treball

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE