Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Subvenció local per a patents

Subvenció local per a patents

L’Ajuntament de Viladecans ha publicat la convocatòria de subvencions per a la tramitació de patents durant l’any 2016, dirigida a persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal a Viladecans que hagin realitzat l’activitat de petició de patent espanyola així com la petició internacional de patent.

Amb una dotació total de 16.000 €, l’objectiu de la convocatòria és donar suport al teixit productiu de la ciutat, així com incentivar i promoure la instal·lació de noves activitats empresarials a la ciutat amb la finalitat de:  

 • Posar en valor i protegir el capital intel·lectual de les empreses i professionals arrelades al nostre municipi.
 • Millorar la competitivitat del territori i de les empreses estimulant la protecció de la tecnologia i la innovació mitjançant els processos de desenvolupament de patents.
 • Identificar el suport a les patents com un dels elements per atraure inversions i noves localitzacions empresarials a la ciutat.

Tipologia dels ajuts:

Subvenció parcial de les despeses pel tràmit de patents sol·licitades a l’Estat espanyol, així com a la primera fase d’extensió internacional, coneguda com a sol·licitud PCT, sistema que inicia la tramitació de manera simultània, a través d’una única sol·licitud, en més de 147 països.

El beneficiari haurà de justificar documentalment mitjançant factures les despeses per cerca  d’antecedents, redacció de proposta de patent i les taxes de registre de patents.

Les dates de les factures hauran de ser entre 01/01/2016 i el 31/12/2016.  

Despeses subvencionables:

 • Cost de cerca d’antecedents i redacció de patents.
 •  Cost de la sol·licitud de registre de la patent a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). Es pot incloure tant la taxa oficial com els honoraris de l’agent/empresa contractat/da per fer el registre.
 • Cost de la petició internacional de patent (PCT).  

Quantia de les subvencions:

Per a empreses que no tributin per l’IAE, per no superar el milió d’EUR de facturació:

 • el 75% del cost de la recerca d’antecedents i redacció de patents.
 • el 75% del cost de la tramitació de la sol·licitud de patent prioritària a l’OEPM.
 • el 75% del cost de petició d’internacionalització de la patent.

Per a empreses que tributin per l’IAE, per superar el milió d’EUR de facturació:

 • el 50% del cost de la recerca d’antecedents i redacció de patents.
 • el 50% del cost de la tramitació de la sol·licitud de patent prioritària a l’OEPM.
 • el 50% del cost de petició d’internacionalització de la patent.

En tots els casos, l’import màxim de la subvenció atorgada serà de 4.000

Presentació de sol·licituds:

Termini per a la presentació de sol·licituds: fins el 31/12/2016.  Es presentaran a l’oficina de Viladecans Atenció Empreses (VAE).

Compatibilitat dels ajuts:

Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes o ingressos procedents d’altres administracions, sense que en cap cas, la suma dels ajuts i subvencions sigui superior al seu cost.

Publicació BOP PATENTS

Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE