Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Autònoms i comerços: atenció a l’Ordre reguladora de finançament

Autònoms i comerços: atenció a l'Ordre reguladora de finançament

Ha sortit publicada al DOGC l’Ordre reguladora de la línia de finançament emprenedors autònoms i Comerços: Ordre/114/2014, de 4 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantiaper al finançament empresarial de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, i s’obre la corresponent convocatòria per a la Línia d’emprenedors, autònoms i comerços per a l’any 2014.  

Es tracta d’una línia de finançament basada en uns préstecs que atorguen Banc de Sabadell i CaixaBank mitjançant un conveni amb l’ICF, amb una garantia del 70% per part del Departament d’Empresa i Ocupació per tal de facilitar l’atorgament del préstec.

Podran ser beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts els autònoms, les microempreses, així com les petites i mitjanes empreses del sector del comerç; amb seu social o centre de treball a Catalunya; que estiguin donats d’alta al corresponent règim de la Seguretat Social o mutualitat en el cas dels autònoms, o que estiguin legalment constituïdes i inscrites als registres corresponents en els cas de les micro, petites i mitjanes empreses.

Es podran finançar tant projectes d’inversió -adquisició d’un o diversos actius fixos, materials o immaterials- com circulant -tresoreria, compra d’estocs o finançament a clients amb les següents condicions:

  • Tipus d’interès: l’euríbor a 12 mesos, més un diferencial de fins a un màxim de 5,75 punts (1,25 punts menys que l’any passat)
  • Import: L’import del préstec serà, com a mínim de 10.000 euros i màxim de 100.000 euros per beneficiari.
  • Termini: 5 anys (inclòs període de carència)
  • Carència: 2 anys 

Les sol·licituds es podran presentar fins a 31 de desembre de 2014 a través del portal finempresa a l’adreça www.icf.cat i amb posterioritat caldrà presentar la corresponent sol·licitud signada, presencialment o per correu, en qualsevol de les Oficines de Gestió Empresarial, També es podrà presentar per mitjans telemàtics, signada electrònicament, a través del Canal Empresa.

La Direcció General d’Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom (DGESCTA) gestionarà les sol•licituds dels autònoms i les microempreses l’activitat de les quals no sigui comerç. En el cas de les empreses del sector del comerç, independentment de la seva mida, la gestió de les sol·licituds correspondrà a la Direcció General de Comerç, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM).

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE